14 juni 2017

”Det tar år innan det nya blir det normala”

Många kommuner arbetar med att införa IBIC, individens behov i centrum. Det görs på skilda sätt och i olika takt, men en sak är gemensam. Det tar tid.

IBIC-nätverket på Södertörn diskuterar hinder och möjligheter när det gäller att införa IBIC i äldreomsorgen.

Arbetet med att införa ”Individens behov i centrum” pågår i många av landets kommuner. I Stockholms södra länsdel träffas ett 10-tal personer, som arbetar med att införa IBIC i sina respektive kommuner, i ett nätverk som nyligen hade sitt sista möte innan sommaren. Kommunerna har kommit olika långt, en del har knappt börjat, och de har olika sätt att ta sig an IBIC-införandet. Men de är eniga om att det tar tid och att det krävs uthållighet och en rejäl skopa organisatorisk samordning. En av deltagarna säger:

– Det tar år innan det nya blir det normala. Det är ett långsiktigt arbete, inget som görs på en kafferast. Det är ju mycket personal, många särskilda boenden och utförare som ska involveras.

En av deltagarna betonar att graden av framgång i arbetet med att införa IBIC handlar om vilken ambitionsnivå som har satts när det gäller satsningar och resurser. En idé som kom upp på nätverksträffen är att låta biståndshandläggare jobba med genomförandeplaner som görs av utförare, och låta utförare jobba med biståndshandläggarnas uppdrag, som ett sätt att skapa förståelse för den andra partens arbete.

Nyckelpersoner i implementeringsarbetet är cheferna, förstås.

– Cheferna måste vara insatta och greppa det nya systemet, annars finns det risk för att implementeringsarbetet inte ges tillräckligt med utrymme och prioritet. Då blir det personal på ”fältet” som ska lösa alla problem, samtidigt som de saknar mandat för detta. Det saknas skarpa riktlinjer för att cheferna måste vara insatta i IBIC.

I höst träffar IBIC-nätverket sina kollegor från norra delen av Stockholm för att lära mer och diskutera hur systematisk uppföljning utifrån IBIC kan göras.


Tidigare artiklar om IBIC på Nestors webb

”IBIC högt på dagordningen”
http://www.nestorfou.se/nestor_artiklar/ibic-hogt-pa-dagordningen/

”ÄBIC – ett nytt arbetssätt på väg in i Järfälla”
http://www.nestorfou.se/nestor_artiklar/5440/

Kort om IBIC

IBIC enligt Socialstyrelsen: ”Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC.”

IBIC är utvecklat ur ÄBIC, äldres behov i centrum, och bygger på klassifikationssystemet ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO), som omfattar gemensamma begrepp och beskrivningar.