22 februari 2016

Vilken roll har sjukgymnasten i palliativ vård?

Vilken roll har sjukgymnasten i arbetet med döende patienter? Ebba Malmberg, leg. sjukgymnast, har ställt frågan i sin magisteruppsats. Kärnan i deras arbete är bland annat att fokusera på det friska och de funktioner som återstår, och själva mötet med patienten. 

Har sjukgymnaster överhuvudtaget någon funktion i arbetet med döende patienter? Det är en av frågorna som Ebba Malmberg, leg. sjukgymnast ställt sig i anslutning till sin magisteruppsats om sjukgymnasters roll i palliativ vård.

– Jag jobbade tidigare, 2011-2012, med barn och vuxna med CF, cystisk fibros. Förut var det vanligt att CF-patienter dog vid en ung ålder, men med dagens behandling är det annorlunda, säger Ebba Malmberg, leg. sjukgymnast på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

I arbetet med unga och döende patienter började Ebba att söka efter riktlinjer för sjukgymnastik och palliativ vård, men hon hittade inte så mycket. Det var även ont om forskning i ämnet.

Ebba valde att själv ta reda på vilken roll sjukgymnaster har i arbetet med personer som är döende, och om de har någon roll överhuvudtaget, och vilken typ av kunskap och kompetens som krävs av sjukgymnaster som arbetar i den palliativa vården. Det gjorde hon i sitt examensarbete ”Med fokus på det friska – sjukgymnastens roll inom palliativ vård” på magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet.

– Även om det inte finns någon större mängd vetenskaplig forskning så finns det ju mycket av beprövad erfarenhet. Jag samlade in erfarenheter från sjukgymnaster inom olika arbetsområden som träffade palliativa patienter, och frågade dem om deras erfarenheter från att arbeta med döende patienter.

Ebba definierar i sin uppsats ett antal huvudspår utifrån de svar som intervjupersonerna ger. Ett huvudspår är förmågan att se hela människan. Sjukgymnasterna betonar att det är själva mötet med patienten som utgör kärnan i det palliativa arbetet. Att ge specifika sjukgymnastinsatser är självklart viktigt, men mötet är utgångspunkten för att arbetet med patienterna ska fungera på ett bra sätt. Ett annat spår handlar om att sjukgymnasten ska möjliggöra vägar, det vill säga att ta lyfta det friska och tillvara de funktioner som patienten fortfarande har. Och att fylla de behov som den döende personen har i stunden. Det krävs stor flexibilitet av alla som finns runt patienten, både anhöriga och sjukvårdspersonal.

– Det kan vara att snabbt ändra dagens schema om det behövs, beroende på patientens tillstånd. De mål som sätts upp måste ofta ändras.

Ebba Malmberg var inbjuden till Nestors nätverk för sjukgymnaster/ fysioterapeuter och arbetsterapeuter, i februari. Nätverket träffas några gånger per termin för att lära mer kring olika teman som anknyter till deras yrkesroller. Läs mer om nätverket på Nestors webbplats >

Ladda ner Ebba Malmberg magisteruppsats ”Med fokus på det friska – sjukgymnastens roll inom palliativ vård” (2015), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Sektionen för fysioterapi, via länk till Stockholms sjukhems webbplats >