4 december 2018

Färsk rapport om samverkansarbete i Stockholm – resultat och framåtblick

En färsk rapport från Nestor påvisar positiva resultat från ett regionalt samverkansarbete  ”Mötesplats för lokal samverkan” mellan kommun och landsting i Stockholms södra länsdel som drivs och hålls ihop av Nestor FoU-center. Rapporten ställer även frågan, kan den här typen av samverkansinsats bli överlevnadskraftig?

 

Multisjuka och sköra äldre personer faller ofta mellan stolarna i vården och omsorgen. Glappen mellan organisationerna är alltför stora och den samverkan som finns räcker inte hela vägen ut. Fenomenet är känt och många försök görs runt om i landet för att få till bättre samverkan. I Stockholms södra länsdel pågår sedan tre år ett intensivt arbete för att förbättra samverkan mellan primärvård, slutenvård, akutvård och äldreomsorg. Nestor FoU-center har tillsammans med ett sjuttiotal representanter för vård och omsorg byggt upp en struktur för regional samverkan, som består av fyra lokala mötesplatser organiserade runt de geriatriska klinikerna i länsdelen. FoU-enheten driver, leder och håller ihop arbetet i mötesplatserna.

Mötesplatserna har nu utvärderats i rapporten ”Mötesplats för lokal och regional samverkan – En FoU-verksamhet som intermediär i en fragmenterad vård och omsorg om äldre”. Rapporten visar att en struktur av nya kontaktvägar har upprättats mellan kommunens äldreomsorg och landstingets geriatrik och primärvård. Deltagarna uppger att de har haft stort utbyte av erfarenheter och kunskap kring deras respektive organisationer och arbetssätt, vilket har stärkt samverkansarbetet. En rad lokala aktiviteter och tio mer omfattande samverkansprojekt har avknoppats från mötesplatserna. Dessa har drivits av chefer tillsammans med medarbetare i deras hemmaorganisationer. Rapporten belyser också vilken roll en FoU-enhet kan ha i den här typen av samverkansarbete.

– Det är ett intressant och spännande arbete som har gjorts i mötesplatserna. Många som jag har intervjuat ser mötesplatserna som framgångsrika eftersom de verkar fylla en lucka i den övriga samverkansstrukturen. Flera av de intervjuade sade att det i mötesplatserna blev ”konkret verkstad”, vilket var en skillnad mot många andra nätverk. Men den stora utmaningen när det gäller den här typen av samverkanssatsningar är att få till en långsiktigt hållbar utveckling, som blir överlevnadskraftig. Det är viktigt att de projekt, resultat och kunskaper som skapas tillvaratas i deltagarnas hemmaorganisationer, säger Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center som har skrivit rapporten.

Rapporten heter ”Mötesplatser för lokal och regional samverkan – En FoU-verksamhet som intermediär i en fragmenterad vård och omsorg om äldre” (2018), författare: Emanuel Åhlfeldt, fil.dr sociologi, projektledare, Nestor FoU-center

Läs rapporten här >

Läs sammanfattning av rapporten här >

Läs mer om mötesplatserna här >