Samverkan

MÖTESPLATSER FÖR LOKAL SAMVERKAN
Nestor arbetar för att stötta samverkan mellan landsting och kommun i södra Stockholm. Arbetet formas i fyra lokala grupper som vi kallar Mötesplats för lokal samverkan.

Så här gör vi
Ett av Nestors huvuduppdrag är att främja och stärka samverkan mellan landsting och kommun kring sköra äldre. Hur då? Samverkansarbetet skapas och formas i ett antal lokalt sammansatta arbetsgrupper som vi kallar Mötesplatser för lokal samverkan (eller Mötesplatser).

Mötesplatser för lokal samverkan – deltagare
Det finns fyra Mötesplatser inom Nestors ägarorganisationer. I varje Mötesplats finns representanter för kommun, primärvård och slutenvård. De flesta är chefer eller arbetar på annat sätt med verksamhetsutveckling. Från kommunerna kommer deltagarna från beställar- och utförarsidan och från landstinget kommer deltagarna från geriatrik, vårdcentral och rehabverksamhet.

Gemensamt för deltagarna som bjuds in är att de har intresse för samverkan och har mandat att fatta beslut om lokala förbättringsarbeten.


Vad görs på Mötesplatserna?
På Mötesplatserna diskuteras och identifieras konkreta problem och glapp i samverkan, både i arbetet nära patienter/kunder och på organisatorisk nivå.

Glapp kan t.ex. uppstå när en äldre person ska skrivas ut från slutenvården och behöver vidare hjälp i hemmet av kommunen och/eller av primärvård. Eller i andra sammanhang där det krävs samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård.

På träffarna diskuterar deltagarna gemensamt vad problemen kan bero på och beslutar tillsammans hur de kan lösas genom konkreta förbättringsarbeten, exempelvis:

– större eller mindre utvecklingsarbeten
– kompetensutveckling
– informationsinsatser

Se nedan vilka projekt som har tagits fram i anslutning till Mötesplatserna. Läs även om andra aktiviteter under varje Mötesplats!

Utbyte av erfarenheter och omvärldsbevakning
En viktig funktion hos Mötesplatserna är även utbyte av erfarenheter och att berätta om den egna organisationens uppdrag och verksamhet. Här fångas även upp vad som pågår i omvärlden kring aktuella frågor om samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Nestor spindeln i nätet
Nestor har byggt upp Mötesplatserna och formar innehållet för träffarna tillsammans med deltagarna. Nestor sammankallar, håller ihop och driver arbetet i Mötesplatserna framåt. 

Utvärdering av Mötesplatserna
En utvärdering av Mötesplatserna har gjorts i en rapport publicerad hösten 2018. Studien bygger på dokument, lägesrapporter och intervjuer med deltagare från Mötesplatserna. Rapporten beskriver Mötesplatserna, hur dessa påverkar förutsättningarna för en sammanhållen vård och omsorg och vilka resultat som hittills har uppnåtts och vilken roll en FoU-enhet kan ha som sammanhållande aktör. Läs rapporten här >

Mötesplatserna var för sig
Gå in och läs mer om vad som pågår på respektive Mötesplats. Här kan du också se vilka personer som ingår i grupperna.


Mötesplatsernas förbättringsarbeten
Implementering av LUSEN ”lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” (2018)
I och med att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUSEN) trädde i kraft under hösten 2018 har Mötesplatserna lagt stort fokus på att under träffarna gemensamt gå igenom den nya utskrivningsprocessen och försöka förstå hur de nya arbetssätten kring utskrivningen ska fungera i praktiken. Vid sidan om dessa diskussioner har Mötesplatserna också initierat ytterligare aktiviteter och arbeten för att stödja implementering av den nya lagen. Läs mer >

Upprätta lokalt anpassad rutin för samordnad individuell plan (SIP)- Haninge och Nynäshamn (2017-2018)
En grupp representanter från äldreomsorg och vårdcentraler i Haninge och Nynäshamns kommuner har tagit fram en rutin som är lokalt anpassad för Haninge och Nynäshamns kommuns arbete med samordnad individuell plan (SIP) för sköra äldre. I arbetet har även ingått att testa de framtagna rutinerna. Nestor har deltagit i arbetet som processtödjare. Läs mer >

Upprätta lokalt anpassad rutin för samordnad individuell plan (SIP) – Södertälje & Nykvarn (2016-2018)
Samma typ av arbete som ovan, men med Södertälje och Nykvarn i fokus. Läs mer >

Upprätta lokalt anpassad rutin för samordnad individuell plan (SIP) – Nacka (2015-2017)
Samma typ av arbete som ovan, men med Nacka i fokus.
Läs mer >

Webcareseminarier för personal från sjukhus,
primärvård och kommun (2016-2017)
Målet med seminarierna är att personal från sjukhus, vårdcentral och kommun ska kunna och vilja använda Webcare på ett optimalt sätt. Deltagarna går igenom alla funktioner i Webcare, arbetar i mindre grupper och jobbar sig igenom alla moment som hör till Webcaredokumentationen. Seminarierna innehåller även grupparbeten och diskussioner kring begrepp, etiska dilemman, patientfall och egna rutiner på hemmaplan kring Webcare. Fem grupper har genomgått seminarierna under 2016 och 2017 (två seminarier per grupp). Läs mer >

Vårdplanering (VP) i Södertälje (2016-2017)
En arbetsgrupp har tagit fram en lokalt anpassad överenskommelse som tydliggör hur kommun, geriatrik och primärvård kan samverka vid utskrivning av patienter från Södertälje sjukhus. Arbetsgruppen består av representanter från kommun, geriatrik och primärvård i Södertälje kommun. Den lokala överenskommelsen har tagits fram utifrån den länsbaserade: ”Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården”. Läs mer >

Aktuella dokument kring samverkan
Här kan du ta del av aktuella och nationella dokument som rör samverkan. Gå in här >