Samverkan

Mötesplatser för lokal samverkan
Nestor arbetar för att stötta samverkan mellan landsting och kommun i södra Stockholm. Arbetet formas i fyra lokala grupper ”Mötesplatser för lokal samverkan”.

Ett av Nestors huvuduppdrag är att främja och stärka samverkan mellan region och kommun kring sköra äldre. Samverkansarbetet sker till stor del i de fyra lokala/delregionala samverkansgrupperna ”Mötesplatser för lokal samverkan”.

Deltagare
Varje Mötesplats omfattar representanter för kommun, primärvård och slutenvård inom Nestors ägarområde. De flesta är chefer eller arbetar med verksamhetsutveckling på annat sätt, och har intresse för samverkan. Från kommunerna kommer deltagarna från beställar- och utförarsidan och från regionen deltar personer från geriatrik, vårdcentral och rehabverksamhet.

Översikt av Nestors ägarorganisationer uppdelade i fyra lokala Mötesplatser. Klicka på bilden för att få en större version!

På Mötesplatserna diskuteras och identifieras konkreta problem och glapp i samverkan kring arbetet nära patienter och på organisatorisk nivå. Exempel på glapp kan vara när en äldre person ska skrivas ut från slutenvården och behöver vidare hjälp i hemmet av kommunen och/eller av primärvård. Kort sagt handlar det om sammanhang där det krävs samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård.

På träffarna har deltagarna diskuterat möjliga orsaker till problemen och hur de kan arbeta vidare med detta på hemmaplan genom utvecklingsarbeten, kompetensutveckling, informationsinsatser och liknande. Ibland sker det med Nestor som stöd, ibland på egen hand. Projekt och aktiviteter som har tagits fram i anslutning till Mötesplatserna kan du läsa om nedan eller i vänsterspalten.

Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning
På Mötesplatserna sker också utbyten av erfarenheter, där deltagarna berättar om sina organisationers uppdrag och verksamhet. Vi fångar även upp aktuella frågor som rör samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Klusterorganisation och Nära vård
Region Stockholms klusterorganisation, där en utsedd vårdcentral fungerar som geografiskt samordningsansvarig (GSA), har påverkat form och riktning för Mötesplatsernas arbete, så även arbetet med omställningen till Nära vård. Nestor upprätthåller kontakt med personer inom dessa fält för att stärka samverkan och stödja aktiviteter som tas fram i de lokala samverkansforumen.

Nestors roll
Nestor har byggt upp Mötesplatserna och tillsammans med deltagarna formar vi innehållet för träffarna. Vi sammankallar, håller ihop och driver arbetet i Mötesplatserna framåt.

2023
Under 2023 har de fyra Mötesplatserna träffats både enskilt och alla tillsammans, digitalt varvat med fysiskt. De gemensamma träffarna har främst handlat om omställningen till God och nära vård och förstärkt utskrivning från slutenvården.

I våras fick Mötesplatserna, alla fyra tillsammans, besök av PKC, Palliativt kunskapscenter, som berättade om hur ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kan vara till hjälp inom palliativ vård i hemmet. I slutet av året föreläser forskare från Uppsala universitet, bl.a. Ulrika Winblad, professor i hälso-och sjukvårdsforskning, om lärdomar gällande samverkan kring multisjuka äldre. Här kommer även representanter från Södertälje sjukhus att berätta om en kartläggning av återinläggningar.

Lokala workshopar i Botkyrka resp. Huddinge genomfördes i våras där vi diskuterade förbättrad kommunikation i Lifecare SP vid utskrivning från sjukhus. En rad berörda yrkesgrupper från kommun och primär- och slutenvård deltog. Liknande upplägg är planerat i Haninge, Nynäshamn och Tyresö till vintern. Workshoparna arrangeras av Nestor tillsammans med en styrgrupp och en arbetsgrupp. Läs mer (Nestors kalendarium) >

GSA- och Nära vård-kontakter
Vi har fortsatt kontakt med GSA, klusteransvariga inom Region Stockholm, och med Nära vård-kontakter inom ”våra” kommuner.

Publicerat i anslutning till Mötesplatserna:

FoU-rapport
:
”Mötesplats för lokal och regional samverkan. En FoU-verksamhet som intermediär i en fragmenterad vård och omsorg om äldre” (2018)
Författare: Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor. En utvärdering av Mötesplatserna. Läs/ladda ner FoU-rapporten >

Forskningsartikel:
”Balancing Pragmatism and Sustainability: A Case Study of an Interorganisational Network to Improve Integrated Care for the Elderly” (2021)
Författare: Anna Hallberg, Ulrika Winblad och Mio Fredriksson som ingår i en forskargrupp inom Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet. Publicerad i tidskriften: ”The International Journal of Integrated Care” (IJIC). Läs forskningsartikeln >

FoU-rapport:
”När samverkan ställs på sin spets. En studie av samverkan och utskrivning av äldre enligt samverkanslagen (LUS) under coronapandemins första våg i södra Stockholms län” (2021)
Författare: Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare, båda arbetar på Nestor. Läs/ladda ner FoU-rapporten >

Antologi:
”Perspektiv på samverkan – om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik” (Studentlitteratur 2021)
Innehåller kapitlet ”Att bygga samverkan i mellanrummen” av Ingeborg Björkman, med. dr i hälso- och sjukvårdsforskning och projektledare på Nestor som beskriver hur Mötesplatsen startade och utvecklades under de fem första åren. Redaktörer för antologin: Åsa Hedberg Rundgren, Charlotte Klinga m.fl.
Beställ antologin (Studentlitteratur) >
Se filmad intervju med Ingeborg Björkman om hennes kapitel i antologin >

Guide:
”Rigga för samverkan – en guide för dig som vill göra skillnad” (2022)
Författare: Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare och samordnare på Nestor. En guide med tips och råd om hur konkret samverkan mellan olika verksamheter och organisationer kan skapas och bli verklighet. Skriven utifrån erfarenheter av att bedriva samverkansarbete i Nestors Mötesplatser för lokal samverkan. Läs/ladda ner guiden >