12 december 2019

Här lär sig chefer kvalitetsarbete genom ledningssystem

Lära mer om ledningssystem för kvalitetsutveckling, det gör ett 20-tal chefer och ledare denna höst och vinter hos Nestor. En rad förbättringsarbeten har påbörjats och vid kursens slut ska planer för förankring och implementering med stöd av ledningssystemet ha gjorts.

Ani Aslan, bitr. kvalitetschef på Attendo hemtjänst i Södertälje, med kollegan Catarina Bjurström, fördjupar sina kunskaper om kvalitetsarbete i ledningssystem.

Under hösten och vintern anordnar Nestor en utbildning i kvalitetsledningssystem. Deltagarna är chefer och kvalitetsutvecklare från olika hemtjänstenheter, vård- och omsorgsboenden och äldreförvaltningar i södra Stockholm. De börjar utbildningen med att identifiera ett problem, eller förbättringsområde, som har upptäckts via egenkontroll, avvikelserapportering eller riskanalysarbete. Förbättringsarbetet utvecklas genom utbildningens gång, och ska resultera i ett förändrat arbetssätt, rutin eller liknande. Problemområden som har tagits fram på utbildningen kretsar kring förbättrade arbetsrutiner kring personalens kontaktmannaskap, åtgärder för att minska dygnsfastan, rutiner för nyanställda samt att ta ett steg framåt i den egna kommunens IBIC-arbete. Ani Aslan, bitr. kvalitetschef på Attendo hemtjänst i Södertälje, som deltar i utbildningen berättar att deras förbättringsarbete går ut på att personalen ska få mer kunskap om händelsehantering, och förstå vikten av att rapportera avvikelser. Detta är, enligt Ani Alslan, en viktig del av företagets systematiska kvalitetsarbete.

– Företaget övertog hemtjänstverksamheten för ett år sedan och i det digitala kvalitetssystemet indikeras att det inte har rapporteras in tillräckligt med händelser utifrån verksamhetens volym. Nästa steg i den här processen blir att säkerställa att medarbetarna via utbildning och workshops får ökad förståelse för händelsehantering. Efter detta kommer medarbetarna att kunna rapportera in händelserapporter via företagets digitala kvalitetssystem.

På utbildningen i ledningssystem får deltagarna testa olika metoder och verktyg för förbättringsarbeten. Ett sätt att öka kvaliteten i omsorgsarbetet kan vara att efterfråga och samla in omsorgspersonalens kunskap och erfarenheter, något som kursdeltagarna själva tog upp. Vid slutet av utbildningen ska kursdeltagarna ha tagit fram en struktur för hur deras förändringsarbeten ska förankras och implementeras i deras ordinarie verksamheter, med stöd av ledningssystemet.

Kvalitetsledningssystem (ledningssystem för kvalitetsarbete)
Kvalitetsledningssystem är i korthet en struktur för att säkra kvalitet genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra en verksamhet. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar. Ledningssystemet ska innehålla beskrivningar av hur huvuduppdrag ska genomföras och hur mål uppfylls och lagar följas. För kvalitetsledning inom hälso- och sjukvård, LSS (funktionshinderområdet) och SoL (äldreomsorg) gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9)

Läs mer om kvalitetsledningssystem för vård och omsorg här (länk till Socialstyrelsen) >

Utbildningen leds av Nestors projektledare Karin Högstedt, Helén Lieberman-Ram och Linda Nyholm.