5 juli 2017

Här pågår konkret samverkan kring utskrivning av äldre från sjukhus

Det pågår ett konkret samverkansarbete mellan kommun och landsting i södra Stockholm, kring stärkt utskrivning från sjukhus. Arbetet är uppdelat i lokala grupper, eller mötesplatser, som drivs av två projektledare på Nestor FoU-center. En av mötesplatserna, som omfattar Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner, har under våren anordnat två lärandeseminarier där sjuksköterskor från primärvård och geriatriska avdelningar och biståndshandläggare från äldreomsorg har bjudits in för att tillsammans se över och diskutera problem, möjligheter och varandras arbetssätt när det gäller det gemensamma digitala kommunikationsverktyget Webcare. Det är ett system där slutenvård kan informera primärvård och kommunens biståndshandläggare när patienter skrivs ut (vilket sker med patienternas medgivande).

Beatrice Skoglund, biståndshandläggare i Haninge kommun, deltar i mötesplatsen som har arrangerat lärandeseminarier kring kommunikationsverktyget Webcare.

I juni träffades mötesplatsen Haninge-Nynäshamn-Tyresö för att summera och ta del av en utvärdering av vårens lärandeseminarier. Beatrice Skoglund, biståndshandläggare i Haninge kommun, var med. Hon har deltagit i arbetet med att lägga upp lärandeseminarierna, och säger:

– Jag tycker att vi i och med lärandeseminarierna har fått större förståelse för varandras arbetssätt och att vi har hittat ”nya” funktioner i Webcare som kan vara till stor nytta för oss som arbetar i systemet, exempelvis katalogen.

Vad tycker du har varit den största behållningen av lärandeseminarierna?

– Vi biståndshandläggare har fått mer förståelse för varför det är viktigt att fylla i viss information som vi kanske tidigare känt varit onödig och tvärtom vad vi i kommunen upplever som viktigt att slutenvården eller primärvården kommunicerar till oss.  Vi har också fått ett ansikte på varandra, vilket är väldigt viktigt för ökad förståelse och förbättrat samarbetet i anslutning till Webcare.

Så här startade det
Det var för ett år sedan som Nestor FoU-centers projektledare Helén Lieberman-Ram och Ingeborg Björkman började gräva fram frön för att förbättra samverkan mellan landsting och kommun kring förstärkt utskrivning av äldre från sjukhus.

Grävandet har bestått av möten med representanter från äldreomsorg, geriatrik och vårdcentraler i Stockholms tio södra och östra kommuner, där behov, problem och lösningar kring övergången mellan slutenvård, öppenvård och äldreomsorg har stått högst på dagordningen. Kommunerna har delats in efter geografisk närhet i lokala grupper, eller mötesplatser. Ur dessa har mindre arbetsgrupper formats som omsätter idéer till konkreta förbättringsåtgärder. En grundläggande tanke är att skapa systematisk och hållbar förbättring.