14 december 2022

Huddinges förebyggande enhet i lyckad satsning på uppföljning och utvärdering av senioraktiviteter

Huddinge kommuns utvärderings- och uppföljningsarbete kring ett antal senioraktiviteter har gått enligt plan. Nestor gav initialt en serie lärandeseminarier och sedan i höst är Huddinge i gång på egen hand. Nestors Emanuel Åhlfeldt som ledde seminariernas teoretiska delar nämner tre ”framgångsfaktorer” i detta upplägg.

Huddinge kommuns förebyggande enhet har det senaste året arbetat aktivt och målinriktat med utvärdering och uppföljning av några av kommunens äldreinriktade aktiviteter, såsom ”Dans i balans” och en kurs i hur man använder Ipad. Ambitionen är att de äldre ska erbjudas ”rätt” aktiviteter, det vill säga insatser som bidrar till stärkt hälsa och känsla av trygghet. Arbetet inleddes med att Nestor för ett år sedan tillfrågades som stöd i arbetet med att utvärdera och följa upp kommunens förebyggande insatser. En seminarieserie med fyra träffar skräddarsyddes och gavs under våren av Emanuel Åhlfeldt och Helén Lieberman-Ram, projektledare resp. samordnare på Nestor. Deltagare var chefer och medarbetare i Huddinges förebyggande enhet och medarbetare från stöd- och utvecklingsenheten i kommunen.

Seminarierna var teoretiskt och praktiskt inriktade och omfattade grunder i utvärderingsmetodik, statistisk analys, programlogik och en rad andra moment kring utvärdering och analys och omfattade även hemuppgifter mellan träffarna. Tanken var att gruppen skulle arbeta fram en grund till det uppföljnings- och utvärderingsarbete som de sedan skulle göra på egen hand. Detta gjordes. Under hösten och vintern har enkäter skapats och delats ut till deltagare på ”Dans i balans” och Ipadkursen. Enkäterna kommer systematiskt, ett par gånger om året, att följas upp och analyseras. Stöd- och utvecklingsenheten arbetar även med att sätta ihop en metodguide för uppföljning och utvärdering utifrån innehållet på seminarieserien så att utvärderingskunskapen ska bli användbar och tillgänglig för den förebyggande verksamheten, men på sikt också andra verksamheter i kommunen.

Emanuel, du och Helén som har drivit seminarieserien, vad krävs av en kommun för att ett sånt här upplägg ska fungera?

– Utöver att deltagarna var engagerade och motiverade så tror vi att tre faktorer var avgörande för att det blev så pass bra som det blev. För det första, det fanns ett pågående arbete med uppföljning och utvärdering. Seminarierna blev därför en del av ett sammanhang, ett pågående utvecklingsarbete. För det andra, att vi kombinerade föreläsningar, teori och diskussion med konkret arbete. Deltagarna jobbade med en konkret utvärderingsplan. För det tredje, att deltagarna representerade flera roller och funktioner. De var chefer på olika nivåer, personal från förebyggande enheten och utvecklingsledare från stödenheten. Det gav en bred förankring.

Information om seminarieserien har gått ut till Nestors ägarkommuner i södra Stockholm via Nestors styrgrupp där chefer på äldre-/socialförvaltningar ingår.

För dig som vill veta mer eller ställa frågor om seminarieserien, kontakta:
helén.liberman-ram@nestorfou.se

Emanuel Åhlfeldt, projektledare/fil. dr i sociologi och Helén Lieberman-Ram, samordnare/leg. apotekare