3 april 2017

IBIC högt på dagordningen

Det är inte ett måste, utan en rekommendation från Socialstyrelsen att använda IBIC som arbetssätt i bland annat äldreomsorgen. I Söderhamns kommun, liksom i många andra, arbetar man med att införa IBIC i äldreomsorgen. Men det går inte alltid som räls, en del stötestenar finns.

En lunchsmörgås före dagens IBIC-pass på Nestors FoU-café.

I äldreomsorgen i Söderhamns kommun står arbetet med att införa IBIC-arbetet högt på dagordningen. Det berättade Annabritta Bäremo och Elin Ljung, processledare för IBIC, Söderhamns kommun, som var inbjudna till ett FoU-café arrangerat av Nestor FoU-center. Efter ett nämndbeslut i Söderhamns kommun har arbetssättet börjat införas både på beställar- och utförarsidan. I södra Stockholm är arbetet med att införa IBIC på gång i ett flertal kommuner, men i varierande omfattning. IBIC-ansvariga i dessa kommuner träffas regelbundet i ett nätverk som Nestor FoU-center anordnar.

Det var i mars månad som FoU-caféet anordnades för vård- och omsorgspersonal. Här fick deltagarna bland annat diskutera och utbyta erfarenheter om hur det är att införa IBIC som arbetssätt. De fick också gå in i rollen som biståndshandläggare eller vård- och omsorgspersonal och beskriva behov enligt IBIC utifrån en fallbeskrivning av en person.

Några av de stötestenar med att införa IBIC i äldreomsorgen, som framkom i presentationer och diskussioner på FoU-caféet, är att IBIC innebär stora förändringar för socialtjänsten och att det är många personer som omfattas. Och att det är ett utvecklingsarbete som tar lång tid att sjösätta. Personal i hemtjänsten, som utför äldreomsorg, måste strukturera sin dokumentation på ett nytt sätt. Och för biståndshandläggarna handlar det om att på ett tydligare sätt utgå från de äldres behov istället för att tänka utifrån vilka insatser som kan erbjudas.

På FoU-caféet redogjordes också för vad det innebär att arbeta med IBIC. Det gjordes av Erik Wessman, utredare på Socialstyrelsen.

Lite mer om IBIC
IBIC är ett systematiskt arbetssätt för personal som arbetar arbetar med vuxna personer som behöver stöd utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är inriktat på människors behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. Livsområdena är förflyttning, personlig vård, hemliv, kommunikation, relationer, lärande/tillämpa kunskap, samhällsgemenskap/socialt och medborgerligt liv, allmänna uppgifter och krav samt viktiga livsområden (t.ex. betala räkningar).

Tanken med IBIC är bland annat att individers delaktighet stärks i utredning, planering och när insatser ska genomföras och följas upp. Och att tydliggöra för utföraren vilket stöd som individen behöver.  Läs mer om IBIC (länk till IBIC:s webbplats) >