10 november 2016

Inte alltid lätt att ge hemtjänst av god kvalitet

De som tar emot och de som utför hemtjänst är i princip eniga om vad som är en bra hemtjänst. Men verkligheten är mer komplicerad än så.

hospice-1797305_1920

 
 
– Att få hemtjänst är inte så lätt som det kanske kan verka. Det innebär en ny livssituation och det kan vara svårt, säger Ingrid Hjalmarson, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, vid ett föredrag på Äldreforskningens hus tidigare i höst.

Ingrid Hjalmarson har frågat äldre personer som har hemtjänst i Stockholms stad vad de anser vara en god kvalitet i äldreomsorgen. Hon har också frågat hemtjänstpersonalen, och tagit del av en studie, om hur de ser på sina arbetsvillkor.

– För de äldre innebär god kvalitet i äldreomsorgen att de får hjälp av personal som de känner och har förtroende för, och av personal som vet hur hjälpen ska utföras. Det är också viktigt för de äldre att hjälpen kommer på överenskomna tider och att insatserna görs i ett lugnt tempo. De äldre vill också själva kunna påverka innehållet i hjälpen.

När Ingrid Hjalmarson frågar personal i hemtjänsten om vad de önskar, och behöver, för att kunna ge god hemtjänst. Personalen säger de att de vill ha kunskap om den person som de ska hjälpa, och att de vill ha tillräcklig tid i mötet med henne eller honom. Kontinuitet med omsorgstagaren är också viktigt och att ha eget handlingsutrymme.  Men, när hemtjänstpersonalen beskriver sin arbetssituation, är bilden lite annorlunda. Insatserna ska, enligt de som tillfrågats, göras på alltför kort tid. Ingrid Hjalmarson säger:

– En studie från Stockholm 2015 visar att personalens arbetsscheman är hårt tidsstyrda vilket gör det svårt om oförutsedda händelser inträffar. Personalen där uppger att de måste rapportera varje besök på plats i en mobiltelefon, vilket leder till en känsla av övervakning och minutstyrning. Detta gör att de känner stress och upplever att deras inflytande minskar. De säger också att de har mindre tid för möten och förberedelser.

Ingrid Hjalmarson betonar att kvaliteten i äldreomsorgen varierar mellan olika stadsdelar i Stockholms stad och att bristande kvalitet beror på många saker. Det handlar bland annat om vilken stadsdel som omsorgstagaren bor i, vem som är utförare, vilken personal som utför arbetet och hur arbetsmiljö och anställningsförhållanden ser ut.  Och om det ”system” som beställare och hemtjänstutförare befinner sig inom, exempelvis hur ersättningssystemet för utförarna är uppbyggt.

Kan situationen förbättras?

Ingrid Hjalmarson tror att förbättring är möjlig.

– Det krävs att beställare och utförare har mer förtroende för varandra. Och att kvaliteten bör följas upp på plats och att man satsar på att förbättra personalens arbetsvillkor. Riktlinjer och kvalitetskrav måste också bli tydligare.

————————————————————————————-Rapporten som Ingrid Hjalmarson har skrivit heter ”Röster från hemtjänsten”

– Läs rapporten: ”Röster från hemtjänsten” (länk till Stiftelsen Äldrecentrums webb) >
– Läs rapporten”Tillit och relationer. Om kvalitet i hemtjänsten” (länk till Stiftelsen Äldrecentrums webb) >

”Röster från hemtjänsten” är en bilaga till rapporten ”Tillit och relationer. Om kvalitet i hemtjänsten – en kunskapsöversikt”.

Studien som Ingrid Hjalmarson hänvisar till bygger på ett mindre antal intervjuer, vilket gör att underlaget är alltför begränsat för att kunna dra några generella slutsatser om hur hemtjänsten fungerar. Men den ger inblickar i hur de senaste årens förändringar har påverkat förutsättningarna för hemtjänsten och hur dessa har upplevts.