21 februari 2022

Mål, strategier och uppföljning kring anhörigstöd belystes i seminarieserie

Kom igång med uppföljning av anhörigstödsarbetet i din kommun! Det var uppmaningen till tio Stockholmskommuner som erbjöds seminarieserie hos Nestor under vintern. Ett 20-tal deltagare följde träffarna, bland annat Salems anhörigkonsulent Anneli Ritter.

Under vintern har ett 20-tal anhörigsamordnare, anhörigkonsulenter, chefer, utvecklingsledare och stabspersoner verksamma i Stockholms södra kommuner följt en seminarieserie om anhörigstöd. Tanken med seminarierna var att deltagarna genom föreläsningar, diskussioner, erfarenhetsutbyte, grupparbeten och även hemuppgifter skulle få ytterligare redskap för att arbeta med uppföljning och utvärdering av anhörigstödet inom sina egna kommuner. Målet var att kommunerna skulle göra en plan för uppföljning utifrån deras respektive mål och strategier. Seminarierna innehöll även föredrag, bland annat med Karin Gavelin, utredare på Analysavdelningen, Socialstyrelsen, som berättade om Socialstyrelsens underlag till en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående, från 2021.

Seminarieserien kom till i kölvattnet av en kartläggning av anhörigstödet i södra Stockholm, som Nestor gjorde tillsammans med FoU Södertörn 2018. Studien visade att själva uppdraget kring anhörigstödet såg mycket olika ut i de olika kommunerna – något som Nestor tog fasta på och gick vidare med.

En av seminariedeltagarna var Salems anhörigkonsulent och äldrelots Anneli Ritter, som deltog med kollegan Coumba Sobel Fall som är nämndsekreterare och utredare på staben.

Anneli, hur jobbar ni med anhörigstöd hos er?

Jag ansvarar för det specifika anhörigstödet med att anordna och genomföra enskilda samtal och anhöriggrupper. Under året har jag tillsammans med Coumba, som är nämndsekreterare och arbetar inom staben och med vårt kvalitetsledningssystem, arbetat systematiskt för att stärka samverkan kring anhörigstödet mellan socialtjänstens 13 enheter i vår kommun. Anhörigstödet ska läggas in i kvalitetsledningssystemet och i alla verksamheters årshjul.

Vilka är de största fördelarna med ert arbetssätt, tycker ni själva?

Vårt syfte med att anhörigstödet skrivs in i verksamheternas årshjul är att säkerställa rapportering till kvalitetssystemet och på så sätt få till en systematisk uppföljning och utvärdering. Det minskar sårbarheten vid eventuella förändringar i arbetssätt och vid personalomsättning. Vi ser också en tydlig ansvarsfördelning kring anhörigstödet, det vill säga vad som ska göras, när det ska ske och av vem.

Vad är det svåraste, eller mest arbetskrävande/utmanande?

Det är att få igång hela det här arbetssättet och att följa det stegvis innan det har satt sig ordentligt. Vi, Coumba och jag, har arbetat med detta under det senaste halvåret.

Hur ser ert fortsatta arbete ut gällande plan för uppföljning och utvärdering av anhörigstödet?

Vårt mål är att ha regelbundna avstämningar så att vi kan förbättra och finslipa vår planering. Vi tittar på vilka grupper vi har mest kontakt med, och vilka vi behöver lägga ner mer arbete på för att nå.

Ytterligare en träff i höst
Seminarieserien avslutades i januari, men det blir en uppföljande träff i höst på önskemål från deltagarna. Det var Nestors projektledare Eva Karlsson och Helén Lieberman-Ram som anordnade seminarierna. De inbjudna kommunerna var Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö, som är Nestors ägarkommuner.

Läs mer om anhöriga och anhörigstöd (Socialstyrelsen.se) > 

Läs Socialstyrelsens ”Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära Underlag till en nationell strategunderlag” (pdf) >