3 december 2019

Måltidsmiljön på Tallgården i förändring

Personalen på vård- och omsorgboendet Tallgården fick i uppdrag att hitta lösningar för att skapa en bättre måltidsmiljö för de boende – utifrån de boendes önskemål.

Varje grupp fick strukturera upp sina förslag på lösningar för att förbättra måltidsmiljön.

Att skapa förbättringar för de äldre på vård- och omsorgboende, att låta dem komma till tals och få sina åsikter framförda och tagna på allvar är en självklarhet. Men hur detta kan genomföras är inte alltid lika självklart.

Med hjälp av metoden tjänstedesign har två projektledare, Linda Nyholm och Milja Ranung på Nestor FoU-center, tagit sig an uppgiften. Första steget var en intervju med ett antal boende på Tallgården i Huddinge om hur de upplever måltiderna, och vad som är viktigt när det gäller måltider. Därefter bjöds ett 20-tal medarbetare och deras chef in till en workshop där de i smågrupper stegvis fick i uppgift att ta fram och utveckla förslag på lösningar. Förslagen skulle utgå från befintlig arbetstid och personalstyrka.

Metoden tjänstedesign utgår från ett specifikt konkret problem. Först genomförs en ”brainstorm” för att komma på idéer  på hur det aktuella problemet kan lösas. Förslagen skrivs på lappar och därefter ska varje grupp stegvis strukturera, koka ihop och formulera förslagen så att de blir konkreta. Varje grupp enas om en lösning som sedan illustreras genom en liten modell som byggs av papp, tejp, tyg, toarullar och liknande. Varje modell presenteras och diskuteras med övriga grupper och workshopledarna.

I intervjuerna med de boende på Tallgården framkom önskemål om att få till en bättre stämning runt matborden och att personalen sitter med och samtalar vid måltiden. Önskemålen blev dagens problemlösningsfråga. Några av förslagen som personalen byggde upp i sina modeller gick ut på att måltiderna måste planeras ordentligt i förväg för att frigöra tid för att sitta ner med de boende, och att utse en samtalsvärd ur personalen som drar igång samtal utifrån någon aktuell händelse eller kanske med hjälp av samtalskort.

Amanda Lundwall Alm, undersköterska på Tallgården

– Det här är ett bra sätt att skapa engagemang bland oss i personalen, och att kunna visa för våra boende att vi är engagerade. Samtidigt är det provocerande att försöka hitta lösningar som inte ska kosta tid och pengar, men som ju faktiskt till stor det handlar om just det, till exempel har vi i dag pratat om hur viktigt det är att personalen sitter med våra boende när de äter. Det kräver planering och tid för att få det att fungera, och när tiden inte riktigt finns…

Det sa Amanda Lundwall Alm, undersköterska på Tallgården, som deltog i workshopen.

Gav workshopen dig någon ny kunskap eller insikt?

– Det viktigaste jag lärde mig idag är att personalens närvaro har så stor betydelse för de äldre när de äter, och inte att ha maten perfekt dukad. Nu vet jag att jag ska prioritera samvaro och ge tid till att sitta tillsammans med våra boende. Jag hoppas att det vi har gjort idag följs upp och att vi ser att det händer något av det vi har jobbat med idag.

Nästa steg är att presentera förslagen för de boende på Tallgården, och att höra efter vad de tycker. Detta görs av workshopledarna.

Ellinor Isacsson Trygg, enhetschef, deltog i grupparbetet.

Enhetschef på Tallgården, Ellinor Isacsson Trygg, berättar hur workshoparbetet kommer att följas upp.

– Vi kommer börja jobba med förslagen på åtgärder. Det blir en hel del ”små” förbättringar som förhoppningsvis gör stor skillnad. De flesta boende önskade att personalen skulle ha möjlighet att sitta ned vid bordet. Vi ska se över om vi kan ändra mattiderna så personal kan hjälpa varandra mellan avdelningarna under måltiderna. Vi ska även se över hur vi serverar och samtalar vid borden.

Att få igång ett förändringsarbete med utgångspunkt från de boendes önskemål och att personalen föreslår lösningar, hur ser du på detta ”koncept”?

– Konceptet är verkligen toppen. Det är egentligen konstigt att man inte alltid jobbar så! Som personal och ”proffs” är det lätt att tro att man vet vad som behöver förbättras, men det behöver inte alltid vara så.