3 juni 2014

Missbruk bland äldre, hur gör vi?

Alkoholmissbruk och äldre är inget vi talar om särskilt ofta. Och personal som möter äldre med missbruksproblem ställs ofta inför etiska dilemman. Hur gör man? I höst ger Nestor ut ett reflektionsmaterial i ämnet.

alkohol-1083566_82164028Alkoholmissbruk bland äldre är ett tabubelagt ämne, och får inte den uppmärksamhet det kräver och lyfts sällan fram som ett problem. Det finns idag endast knapphändig kunskap om äldre och alkoholmissbruk, och mer exakta siffor på hur många äldre som missbrukar alkohol saknas. Mörkertalet antas vara stort. Men det går ändå att konstatera att äldres missbruk av alkohol är ett ökande problem. För äldreomsorgspersonal som möter personer med ett alkoholmissbruk uppstår ofta situationer som kan vara svåra att hantera.
     – De flesta av oss har ett förhållningssätt till alkohol vare sig vi dricker eller inte. På samma sätt har vi föreställningar om vad ett missbruk är, och hur en typisk missbrukande person ser ut och beter sig. Likaså har vi föreställningar om äldre personer och den bilden utgörs oftast inte av en person med missbruksproblem, säger Helena Viberg, projektledare på Nestor.

Under våren har Helena Viberg tillsammans med Helena Martinger och Eva Karlsson, projektledare på Nestor, arbetat med att ta fram ett reflektionsmaterial för vård- och omsorgspersonal, som tar upp frågor kring äldre och alkoholmissbruk.
Helena Viberg säger:
    – Bakgrunden till materialet är bland annat att personalen ställs inför etiska dilemman när det exempelvis handlar om att köpa ut alkohol. Det kan också vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till den som dricker för mycket. Mötet med den äldre kan bli väldigt krävande om hon eller han är alkoholpåverkad. Därför kan ett reflektionsmaterial av den här typen vara ett stöd.

Reflektionsmaterialet beräknas vara klart hösten 2014. Målgrupp är biståndshandläggare, omvårdnadspersonal och chefer i äldreomsorgen.

Syftet med materialet är att ge en förståelse för ämnet äldre och alkoholmissbruk. Dels ska läsaren få grundläggande kunskap och information om missbruk bland äldre, men även verktyg för att kunna reflektera över de olika svårigheter man ställs inför. Reflektionsmaterialet är tänkt att ge personalen kunskap i hur man kan hjälpa dessa personer.