25 september 2017

Nu har Nacka lokal rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Under hösten ”lanserar” Nacka sina lokala rutiner för SIP, samordnad individuell plan, för berörd personal i äldreomsorgen. Men vad är en SIP och varför behövs en lokal rutin för detta?

Om en äldre person behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten ska landstinget och kommunen tillsammans upprätta en individuell plan, en SIP. Så står det i lagen. Nu har en arbetsgrupp bestående av biståndshandläggare på äldreenheten, äldrevägledare, distriktssköterskor och en chef för ett rehab-center i Nacka kommun tagit fram en lokal rutin för hur SIP ska genomföras för äldre personer i kommunen. Arbetet påbörjades förra året och är ett av flera samverkansarbeten som pågår i Nestors regi.

SIP är en vård- och omsorgsplan som görs för äldre personer, men även för andra personer, både vuxna och barn som har behov av samordning. Den ska erbjudas personer som behöver stöd både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet är att personen själv ska vara delaktig i sin egen vård och omsorg och att socialtjänst och vårdcentral ska samverka och sinsemellan förtydliga sina roller och gentemot personen. Den individuella planen (SIP) ska alltid utgå från personens behov och önskemål, och den görs enbart om hen accepterar att planen görs. Arbetsgruppen i Nacka hade främst fokus på äldre personer som kunde ha nytta av en SIP.


Varför görs en
lokal rutin? SKL har tagit fram en SIP-instruktion, räcker inte den?:

– Det finns mycket bra att hämta i SKL:s broschyr om SIP för äldre på en övergripande nivå. Men den säger inte något om själva tillvägagångssätten för hur personal ska kontakta varandra, vem ska leda mötet, hur de ska dokumentera, hur det individuella SIP-mötet ska förberedas och så vidare. Det vill säga detaljer som måste arbetas fram gemensamt i varje enskild ”konstellation”. En lokal rutin av den här typen kan vara nödvändig för att genomföra exempelvis SIP där flera organisationer ska samarbeta kring ett specifikt uppdrag. Vi har också sett att det finns en slags tröghet att komma igång med att göra SIP och då har arbetsgruppen som tagit fram de lokala rutinerna varit en viktig motor och drivit på så att det blivit gjort.

Det säger Ingeborg Björkman, projektledare på Nestor som tillsammans med Anna-Lena Möllstam, projektledare, Kvalitets- och stödgruppen vid Äldeenheten i Nacka kommun, har drivit SIP-arbetet under 2016 till i våras.

Hur gör ni i Nacka kommun för att rutinen ska börja användas av berörda hos er?

Anna-Lena Möllstam säger:

– Vi jobbar med detta under hösten och har gått ut med information om SIP-rutinen till samtliga vårdcentralchefer och hemrehabteam. Jag har ett uppdrag kring nya betalningsansvarslagen och har därför möjlighet att besöka alla vårdcentraler och hemrehabteam för att kartlägga om dessa har börjat göra SIP:ar. I de fall där det inte har skett kommer vi att titta på varför det inte har blivit av. Den nya betalningsansvarslagen ser jag som en hjälp på traven att få igång SIP-arbetet.

Vårdguidens info-blad om SIP:
https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Individuell-plan/

SKL:s SIP-instruktion (pdf):
Samordad individuell plan för äldre (SIP) När det behövs samordning” http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/samordnad-individuell-plan-sip-for-aldre.html

Lagregeln om individuell plan (SIP):
Där står det bland annat att när någon behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, ska landstinget och kommunen tillsammans upprätta en individuell plan.
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip

  • SoL (2001:453)
    2 kap. 7 § socialtjänstlagen
  • HSL (1982:763)
    3 f § hälso- och sjukvårdslagen