6 mars 2020

Organisationsförändringar som håller på lång sikt

Vilka faktorer gör att organisationsförändringar inom socialtjänsten blir hållbara på lång sikt? Den frågan undersöks i ett nystartat forskningsprojekt som har IBIC (individens behov i centrum) som studieobjekt.

Nestors projektledare Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi, har nyligen påbörjat ett forskningsprojekt, där han studerar hur organisationsförändringar kan tillvaratas långsiktigt inom socialtjänsten.

Forskningsprojektet tar särskilt fasta på att socialtjänsten är ett fragmenterat organisatoriskt sammanhang. Den vanligt förekommande beställar-utförarmodellen innebär att implementeringsprocesser ofta omfattar en beställarorganisation och en mängd utförarorganisationer, i både privat och offentlig regi. Det betyder att nya metoder inte implementeras i en enskild och sammanhållen organisation, utan snarare i ett kluster av sammanlänkade organisationer. Projektets syfte är att förklara hur implementeringsprocesser kan utformas för att främja hållbara organisationsförändringar i detta sammanhang.

Studieobjekt är IBIC-modellen (individens behov i centrum) som införs i en majoritet av Sveriges kommuner, och som syftar till att vård- och omsorgsprocessen ska styras av omsorgstagarens behov. Forskningen genomförs i nära samarbete med representanter från verksamheter inom socialtjänsten, och baseras på enkäter, intervjuer och studier av dokument.

Forskningsprojektet är finansierat av Forte inom utlysningen Tillämpad välfärdsforskning, och genomförs i samarbete med Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Projektet ingår i professor Ulrika Winblads forskargrupp i hälso- och sjukvårdsforskning. Emanuel kommer att arbeta halvtid i projektet under tre år och är under denna period associerad till institutionen.

Projektet heter: ”Prediktorer för hållbart utvecklingsarbete i en fragmenterad organisatorisk kontext – En kvalitativ och kvantitativ studie av långsiktig implementering av ett nytt arbetssätt (IBIC) i socialtjänsten”

Om du har frågor om forskningsprojektet, kontakta Emanuel Åhlfeldt, emanuel.ahlfeldt@nestorfou.se.