20 maj 2019

Otydlighet och bristande kommunikation ska omvandlas till tydlighet och effektivare samverkan

I Huddinge kommun tar en handfull chefer från äldreomsorg, vårdcentraler, geriatrik och primärvårdsrehab ett samlat grepp för att säkra upp för sköra äldre som skrivs ut från sjukhus. Ett led i arbetet är workshops med representanter för de olika enheterna som träffas ansikte mot ansikte.

– Idag har jag lärt mig att det finns mycket utrymme för otydlighet!, sa Birgitta Noréus, enhetschef på Aleris Rehab, efter en workshop i Huddinge Folkets Hus tidigare i vår, där medarbetare från Huddingegeriatriken, vårdcentraler, primärvårdsrehab och kommunens biståndsavdelning deltog för att diskutera samverkan kring utskrivningsprocessen enligt LUSEN (lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård).

Den otydlighet som Birgitta Noréus syftade på är den knepiga konsten att få till en bra och tydlig kommunikation mellan landstingets och kommunens olika verksamheter, som på workshopen handlade om det elektroniska kommunikations-verktyget Webcare, där yrkesgrupper från de olika enheterna utbyter information om patienter/omsorgstagare (givetvis med de äldres medgivande). Här uppstår en hel del oklarheter exempelvis kring rutiner, yrkesspecifika begrepp, vilken typ av information som behöver läggas in och hur olika uppgifter om patienten skrivs in.

Birgitta Noréus, enhetschef på Aleris Rehab i Huddinge deltog på workshopen om LUSEN och samverkan i Huddinge Folkets Hus.

Representanter för hälso- och sjukvård och kommun i Huddinge som deltar i ”Mötesplats för lokal samverkan”, som drivs av Nestor, tar nu samlat grepp för att stödja införandet av LUSEN.  En styrgrupp med ansvar för detta har bildats med chefer för kommunens biståndskansli, vårdcentral, primärvårdsrehab och slutenvård. Nestor FoU-centers Helén Lieberman-Ram, processledare i Mötesplats för lokal samverkan, förtydligar:

– Det kan handla om att erbjuda olika aktiviteter och stöd, exempelvis workshops och nätverk, för personal som arbetar med LUSEN, men också att fatta beslut specifika för Huddinge kommun kring förtydliganden och rutiner i LUSEN-arbetet.  En grupp av det här slaget har inte funnits tidigare i Huddinge och om resultatet av deras arbete faller väl ut, skulle även andra samverkansområden kunna hanteras inom denna grupp”.

Helena Reuterham, sektionschef på biståndskansliet i Huddinge kommun och representant i styrgruppen för Huddinges samverkansarbete, berättar att Huddinge satsar på ett Trygg Hemgångsteam som startade i april. Det planeras även samverkansmöten på Huddingegeriatriken, där biståndshandläggare, vårdcentral- fast vårdkontakt och slutenvården tillsammans arbetar med lokal samverkan kring de sköra äldre. Efter ovan nämnda workshop i Huddinge Folkets Hus är att anordna ännu en workshop med syftet att utveckla kommunikationen i Webcare.

Vilka är era största utmaningar med samverkansarbetet i Huddinge?

– En av de stora utmaningarna är att vi inom många verksamheter har en relativt stor personalomsättning. Det positiva är att vi har en bra grund i ”styrgruppen” med stabila chefer på plats. Det som blev tydligt för min del när vi hade vår senaste workshop är att det fortfarande är en utmaning kring kommunikationen samt att ha en gemensam tolkning av riktlinjer och rutiner i arbetet med utskrivningsprocessen.

I styrgruppen för samverkan kring LUSEN i Huddinge
kommun ingår:
Verksamhetschefer från  vårdcentralerna i Vårby, Flemingsberg, Huddinge och Trångsund, enhetschef från Stuvsta vårdcentral, enhetschef från Huddingegeriatriken och enhetschef från Aleris Hemrehab i Huddinge och sektionschef för Huddinge kommuns biståndskansli. Här deltar även Nestors projektledare Helén Lieberman-Ram och Ingeborg Björkman som processtödjare.
Fyra av LUSEN-arbetsgruppens sex deltagare, Anna Halldorf, vårdplatskoordinator, Tema Åldrande, Karolinska Huddinge, Jenny Backman, leg. arbetsterapeut, Aleris Rehab Huddinge, Gisela Torstensson, biståndshandläggare, Marita Ingemarsson, sjuksköterska, Stuvsta vårdcentral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppdiskussioner om vad de olika enheterna bör tänka på när inskrivningsmeddelandet görs i Webcare.
Frågan om hur snabbt kan man förvänta sig att få svar på en fråga i Webcare diskuterades.
När behövs SIP (samordnad individuell planering)? Och vem kan ta initiativet till att SIP startas upp? Det var några av punkterna som togs upp på dagens möte.
SIP är till för att patienten/omsorgstagaren och anhöriga ska veta vem som gör vad och för att inte själv stå för samordningen och riskera att ramla mellan stolarna. För personalen handlar det om att samarbeta med andra aktörer, arbeta i team och att veta vad de andra aktörerna gör.