18 januari 2017

Personer med komplexa eller diffusa vårdbehov är välkomna till SVEA-teamet

Boo vårdcentral i Nacka har ett särskilt team för personer som har diffusa eller komplexa vårdbehov. De flesta som kommer hit, till SVEA-teamet, är äldre.

SolveigochMarianne
Solveig Håkansson Chaves och Marianne Rudelius är distriktssköterskor på Boo vårdcentral och arbetar i SVEA-teamet.

På Boo vårdcentral i Nacka har både äldre och yngre sköra personer med diffusa eller komplexa vårdbehov möjlighet att få stöd och hjälp av ett särskilt team, SVEA-teamet. Här tas även personer emot som ska genomgå eller genomgår en minnesutredning. SVEA-teamet hjälper även personer som behöver tillfälliga vårdinsatser direkt efter sjukhusvistelse.

– Vi får ständigt in nya patienter till SVEA, och vi jobbar mycket med lotsning till olika instanser. Vi har relativt god tid att ta reda på en patients behov, och att göra oss en bild av henne eller honom. Patienterna får samtidigt ett ansikte på oss och kan känna trygghet i att vi finns. Bland det viktigaste med vår funktion är att vi har tiden och att vi kan ha en kontinuerlig kontakt med våra patienter.

Det säger distriktsköterskorna Marianne Rudelius och Solveig Håkansson Chaves som utgör SVEA-teamet där också en distriktsläkare är ansluten.

Vilka konkreta insatser gör ni?

– Dels utför vi ju vanliga hälso- och sjukvårdsinsatser och dels fungerar vi som spindeln i nätet, vi samlar ihop och gör vårdplaner för hemsjukvården, hjälper och vägleder patienterna på olika sätt. Vi bistår dem som exempelvis behöver ta kontakt med en biståndshandläggare på kommunen och följa upp om de lyckats nå handläggaren. Vi har koll på och tipsar de äldre om aktiviteter som anordnas av kommunen, församlingarna och andra organisationer eller föreningar. Vi har stor nytta av vår distriktssköterskekompetens i SVEA-teamet.

SVEA-teamet infördes på Boo vårdcentral hösten 2014 inom ramen för den befintliga organisationen och budgeten. Det var ledningen på Boo vårdcentral som tog initiativet till resursen efter att ha sett att äldre sköra patienter inte verkade få den vård de behövde. Teamet kom att bli en utökad primärvårdsresurs för att bättre ta hand om sköra äldre, minska vårdbehovet och förebygga onödiga akutbesök och oplanerade återinläggningar på sjukhus.

SVEA-teamet kan nås genom ett direktnummer som är öppet en timme om dagen, så att patienterna slipper gå via vårdcentralens tidsbokningssystem. Här finns också en telefonsvarare som Marianne Rudelius och Solveig Håkansson Chaves dagligen lyssnar av.
– Telefonen är en viktig ingång till oss. Våra patienter kan lätt nå oss och vi ringer alltid tillbaka om de inte får tag på oss direkt, och vi kan kalla in läkare som kan göra hembesök om det behövs. Jag tror att SVEA-teamet bidrar till att våra patienter många gånger ”hindras” att åka till SöS-akuten. De som är över 85 år når oss direkt hela dagen.

Patienterna hänvisas till SVEA-teamet via vårdcentralens personal, men patienterna eller närstående kan också kontakta teamet på egen hand. När Boo vårdcentral i höstas öppnade sin Äldremottagning skickades ett välkomstbrev ut till listade personer som är 75 år och äldre där de även fick information om SVEA-teamet med deras telefonnummer och telefontider.
Taxan för ett besök hos distriktssköterska i SVEA-teamet, eller hembesök, är 100 kronor, samma som den ordinarie, och därmed också gratis för den som fyllt 85 år.

SVEA
SVEA-teamet är förebild för hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSf) i Stockholms läns landstings modell ”Uppsökande vårdinsats” vilken togs fram inom ramen för satsningen ”Sammanhållen Vård genom Enhetliga Arbetssätt”.

Rapport om SVEA-projektet på Boo vårdcentral
Nestor FoU-center deltog i uppbyggnaden av SVEA-teamet och har också sammanställt en rapport utifrån det arbetet. Läs rapporten ”Att etablera en resurs för äldre – SVEA-teamet vid Boo vårdcentral” av Ingeborg Björkman, projektledare på Nestor FoU-center, här >