12 juni 2024

Positivt om Boo vårdcentrals tvärprofessionella seniormottagning

Under hösten och våren har Nestor stöttat och utvärderat uppstarten av Nackas seniormottagning på Boo vårdcentral. Utvärderingen är snart klar och här delar Gunilla Niklasson, som är distriktsköterska och ingår i mottagningens tvärprofessionella team, sina erfarenheter från uppstartsarbetet.

Gunilla Niklasson, distriktsköterska, här med  Ulrica Cadeau-Mårtensson som ingår i seniormottagningens styrgrupp.

Under hösten och våren har Nestor haft i uppdrag att utvärdera och samtidigt bidra som stöd i arbetet med uppstarten av en seniormottagning på Boo vårdcentral för personer 75 år och äldre med behov av samordnad vård. Mottagningen består av ett tvärprofessionellt team med distriktsjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare. Det är ett projekt där samlokalisering och samverkan mellan kommun och hälso- och sjukvård är en viktig grund. I teamet ingår Gunilla Niklasson, distriktsköterska på Boo vårdcentral. Hon leder seniormottagningens veckovisa genomgång/rond av patientärenden tillsammans med hela teamet, och hon ansvarar även för äldretelefonen som är en tjänst för patienter och anhöriga.

Vilka är dina upplevelser av samlokaliseringen?

– Att regelbundet och fysiskt sitta tillsammans med Nacka RehabCentrum och kommunens biståndshandläggare ger mycket, vi lär oss av varandra. Vi kan ställa frågor på plats och snappa upp saker som vi tidigare inte har tänkt på att ta upp. Det har blivit ett bra gäng som har patienter tillsammans och jag har fått nya kollegor.

Vilka fördelar med Seniormottagningen ser du för era patienter?

– Patienterna behöver inte ta kontakt med flera olika aktörer, eftersom vi tar upp deras frågor och önskemål på ronden. Beslut kan journalföras direkt så att vi, de olika aktörerna, har samma information vilket sparar tid. Vi i vården vet direkt vilka insatser som blir beviljade från kommunen utan att vi behöver ringa biståndshandläggare eller patienten för att fråga. Det är också en stor fördel att vi gör teambesök i hemmet, där biståndshandläggare följer med för att informera om kommunens insatser. Många personer vill klara sig själva och det kan ta emot att på egen hand kontakta kommunen för att be om hjälp. På så sätt blir första kontakten med biståndhandsläggaren avdramatiserad. Samma sak gäller när jag som distriktssköterska följer med biståndshandläggaren på hembesök, då kan jag uppmärksamma eventuella medicinska uppgifter som behöver följas upp.

Ser du några problem/utmaningar?

– Det kan vara ett hinder att våra olika verksamheter har olika ersättningsunderlag. Besök av rehab eller primärvård kostar ju pengar för varje enskild patient, medan besök hos biståndshandläggare inte gör det. Möjligheter och behov av att utöka seniormottagningen ser olika ut för oss aktörer, så det kan vara svårt att få till ett upplägg som passar alla.


Vad tänker du om framtiden för projektet?

– Jag ser stora fördelar för de patienter som inte redan har en regelbunden kontakt med vårdcentralen, att kunna erbjudas kontakt med Seniormottagningen när det finns behov av samordning mellan vårdcentral, rehab och kommun. På vårdcentralen ser vi behov av den här typen av samverkan även för personer som är yngre än 75 år.

 

Seniormottagningen fortsätter som projekt ytterligare ett halvår till årsskiftet 2024/2025.

Resultaten från Nestors utvärdering publiceras i sommar/höst och har nyligen presenterats i poster-form på Nordic Congress of Gerontology i Stockholm.

I seniormottagningens styrgrupp ingår Maria Ahlmark, verksamhetschef på Boo vårdcentral, Ellinor Egefors, enhetschef på äldreenheten Nacka kommun, Madeleine Östman, verksamhetschef på Nacka RehabCentrum och
Ulrica Cadeau Mårtensson, projektledare och enhetschef på Boo vårdcentral.