11 februari 2020

Så främjas fysisk aktivitet på äldreboenden

Läs om hur på fysioterapeuter på särskild boende för äldre arbetar kring äldre personers fysiska aktivitet.

Karin Högstedt vid sitt skrivbord på Nestor

I en nyligen publicerad masteruppsats får vi veta mer om hur fysioterapeuter arbetar med att främja fysisk aktivitet för äldre personer som bor på vård- och omsorgsboende. Författare är Karin Högstedt, fysioterapeut och projektledare på Nestor.

Varför valde du just det här ämnet?

– Jag tycker att ämnet är viktigt. Jag har i mitt yrke som fysioterapeut och projektledare på Nestor sett behov av ytterligare kunskap kring det här området. Utgångspunkten är att personer som bor på vård- och omsorgsboende ofta behöver stöd av andra för att kunna vara fysiskt aktiva, samtidigt som tid för att prioritera att ge stöd kan vara en utmaning för personalen. Här krävs ett fungerande teamarbete bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor, och ett starkt stöd av chefer och ledning. Jag har i mitt yrkesliv mött olika typer av teamarbeten, där en del skapar fantastiska möjligheter för de äldre, medan andra inte fungerar lika bra, där insatserna inte har varit ”synkade”.

Vilken ny kunskap bidrar din uppsats med?

– I uppsatsen beskriver jag  hur fysioterapeuter arbetar, och ger konkreta exempel på specifika träningsmetoder, arbetssätt, och även utbildningar för teamet som fysioterapeuter använder i sitt arbete för att stötta äldre personer i syfte att upprätthålla fysiska förmågor. Jag lyfter också exempel på hur välfungerande team arbetar och vilka förutsättningar som efterfrågas.

Vem har nytta av kunskapen?

– Både ledning och personal vid äldreboenden, och även personer på mer övergripande ledningsnivå. Jag tänker att kunskapen kan fungera som vägledning för att värdera de arbetssätt som används i deras verksamheter för att främja de äldres fysiska förmågor. Jag hoppas också att min uppsats uppmuntrar till att vi som arbetar med, och för, äldre frågar oss själva hur arbetet med fysisk aktivitet fungerar, och vilket utrymme de äldre själva ges att påverka.

Masteruppsatsen heter ”How Physiotherapists Promote Physical Activity at Long-term Care Facilities for Older Adults – A cross-sectional mixed methods study”,

På svenska: ”Hur fysioterapeuter arbetar med att främja fysisk aktivitet på särskilt boende för äldre – en tvärsnittsstudie med mixad metod”

Ladda ner uppsatsen här! (länk till DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet) >