25 september 2023

Seniormottagning med tvärprofessionellt team utvecklas i Nacka – Nestor fått uppdrag att utvärdera

Ett nystartat projekt har sjösatts i Nacka där en seniormottagning med ett tvärprofessionellt team ska utvecklas och testas. Nestor har fått uppdraget att följa och utvärdera hela processen och även bidra med lärande.

Nestor har i uppdrag att följa och utvärdera ett projekt i Nacka som går ut på att ytterligare förbättra samordningen av vård- och omsorgsinsatser kring personer 75 år och äldre. Det är Boo vårdcentral, Nacka RehabCentrum och Nacka kommun som tillsammans ska utveckla samlokalisering och ett tvärprofessionellt team för att minska glappen mellan primärvård och äldreomsorg. Det konkreta målet är att upprätta en permanent samlokaliserad seniormottagning, där läkare, distriktsköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare ska finnas på vårdcentralen en viss tid i veckan. Varför sjösätts just detta nu? Ellinor Egefors Åkesson, enhetschef Äldreenheten, Nacka kommun, säger:

– Vi hade redan goda erfarenheter av samverkan i form av samlokalisering genom Horisonten, som är första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa på Boo vårdcentral. Nu fanns ett starkt engagemang hos flera av oss att försöka göra verklighet av visionen i God och Nära vård. Seniorer i Nacka ska inte behöva räkna ut vem som ger vilken vård och omsorg, det ska upplevas som en sömlös helhet.

Nestor ska göra en utvärdering, hur resonerade ni kring det?

– Vi ser Nestor som en värdefull partner som kan vara ett stöd hela vägen i detta projekt. Nestor stöttar med både vad, varför och hur, och framförallt blir de viktiga öron och ögon i att uppmärksamma, tillvarata och sprida lärdomar som vi kommer att göra under resan med seniormottagningen.

Nestors utvärdering kommer att omfatta en beskrivning av arbetsprocessen från start till genomförande och hur patienter, närstående och personal, uppfattar de insatser som ska att införas. Nestors Sara Cederbom och Åsa Skjutar, som ska göra utvärderingen, kommer inte enbart att fungera som ”flugan på väggen”, de kommer även att bidra med lärande, och på så sätt ingå som en del i utvecklingsarbetet. Sara Cederbom ger exempel:

– Vi kommer att delta på projektgruppsmöten där vi bland annat ska arbeta med ”mini-workshops” för att fånga upp utmaningar som behöver diskuteras och lösas men också fånga upp framgångsfaktorer. Vi kommer också att bistå med kunskapsfördjupning där vi berättar om goda exempel/lösningar på hur andra gjort, men också utifrån vad forskning visar inom olika områden.

Utvärderingen ska fungera som stöd när beslut tas kring ett eventuellt införande av modellen i ordinarie verksamhet. Om modellen fungerar är målet att ta in den på andra vårdcentraler i Nacka, och att sprida kunskapen regionalt.

Sara, vad händer härnäst för er i detta uppdrag?

– Vi kommer nu att börja intervjua medarbetarna och seniorrådsrepresentanterna i projektet. Detta för att ta reda på vad de tänker om det nya arbetssättet, om det finns några farhågor och vilka vinster de hoppas att samlokaliseringen ska ge. Vi kommer också att intervjua patienter och anhöriga.

Har du frågor om Nestors utvärderingsarbete, kontakta sara.cederbom@nestorfou.se.