8 maj 2019

Utvärdering visar goda effekter av att delta i Nackas balansskola

Nu har Balansskolan för seniorer i Nacka kommun utvärderats. Goda effekter rapporteras, bland annat att kursdeltagarnas aktivitet och medvetenhet om fallrisker har ökat.

Nacka kommun erbjuder sina invånare som är 65 år och äldre att gå Balansskolan, där de träffas vid tre kurstillfällen för att lära mer om hur fysisk aktivitet, kost, läkemedelsintag, boendemiljö och olika typer av hjälpmedel kan förebygga fallolyckor. Kursen har funnits i 10 år och har nått ett 100-tal personer per år. Nu har Balansskolan utvärderats. Mätningar har gjorts av kursdeltagarnas agerande och medvetenhet kring fallolyckor och förebyggande aktiviteter.

Utvärderingen ger positiva besked. Andelen som började träna efter kursen ökade med 20 procentenheter, likaså andelen som börjat använda hemträningsprogram efter genomgången kurs. Deltagarnas benägenhet att ändra sina kostvanor och att diskutera sina läkemedel med läkare ökade också. Antalet personer som i början av kursen uppgav att de hade en stillasittande livsstil minskade i antal. Gabriella Nyhäll, planerare/utvecklare, Äldreenheten/Kvalitet och stöd, Nacka kommun, säger:

– Vi är nöjda med resultaten och tycker att det är mycket bra att Balansskolan, enligt utvärderingen, når en bredd av personer som efter kursen hade en mer aktiv livsstil för att förebygga fall. Det är också positivt att flera  av deltagarna är kvinnor eftersom de är riskgrupp för fall.

– Vi kommer använda resultatet när vi nu ser över samtliga hälsofrämjande insatser som kommunen finansierar för att se hur vi får maximal nytta av skattepengarna och ökar nackabornas hälsa.

Finns det något som kan göras bättre med Balansskolan?

– Att Balansskolan når fler personer och eventuellt även personer som är stillasittande . Ett problem är att Nacka fortfarande ligger högt i nationella jämförelser bland de kommuner som har flest fallolyckor bland äldre som leder till sjukhusvård. Vi ser att detta är en fråga som vi behöver fokusera mer på.

Kan du ge några tips för andra kommuner som vill starta upp något med liknande upplägg? 

– Lär känna målgruppen och kartlägg fallskadeläget innan uppstart. Fundera kring om det ska vara en riktad insats eller en generell eller både och. Den så kallade ”Preventiva paradoxen”- säger att för att ge avtryck på befolkningsnivå så är det bättre att många människor med låg eller måttlig risk för sjukdom ändrar sig lite, än att bara de med hög risk ändrar sig mycket.

Rapporten heter: ”Utvärdering av Nacka kommuns fall-förebyggande verksamhet Balansskolan”
Rapportförfattare: Karin Högstedt och Ingeborg Björkman, Nestor FoU-center

Läs rapporten här >
Läs artikel om Balansskolan här >