29 februari 2016

”Vi vill inte vara en samverkansgrupp som bara diskuterar”

Mycket återstår att göra när det gäller förbättrad samverkan kring sköra äldre personer. I södra Stockholmsområdet pågår ett samverkansarbete där konkret förbättringsarbete står i fokus.

honey-beesUtförare och beställare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg måste förbättra samverkan kring äldre personer som har stora vård- och omsorgsbehov. Det är ett känt faktum i sjukvårds- och äldreomsorgskretsar. Och det finns självklart metoder, arbetssätt och forum som fungerar och som används för att nå bättre samverkan, både nationellt och lokalt. Men mycket arbete återstår.

Mötesplatser har skapats
I Stockholms södra länsdel startade i höstas ett större arbete kring lokal samverkan mellan sjukhus, primärvård, hemsjukvård, hemtjänst och rehab. Representanter för Stockholms läns landsting och en rad kommuner i Stockholms södra län har kallats in av Nestor FoU-center för att diskutera samverkan och belysa och definiera problemområden. Och för att på sikt, i möjligaste mån, genomföra konkreta förbättringar. Träffarna sker i fyra lokala grupper, så kallade lokala mötesplatser. Deltagarna är till största delen chefer som kommer från geriatrik, akutsjukhus, primärvård, kommunens beställarenheter, särskilda boenden och hemtjänst.

– Vi tar fasta på möjliga lokala förbättringsområden som rör samverkan och försöker att inte fastna i frågor kring sådant som vi inte kan påverka i den här gruppen, till exempel ekonomi. Och vi vill inte vara en samverkansgrupp som bara diskuterar, utan på sikt en verkstad där vi vill få igång konkret förbättringsarbete. Vi måste fundera ut nya sätt att arbeta på, säger Helén Lieberman-Ram, samordnare på Nestor FoU-center, som tillsammans med Ingeborg Björkman, projektledare på Nestor, leder mötesplatserna i Stockholms södra länsdel Södertörn.

I en av de lokala mötesplatserna deltar Maria Bertilsson, avdelningschef vid Beställaravdelningen, Äldreförvaltningen, i Haninge kommun. Hon säger:

– Vi har sedan tidigare lokala samverkansforum tillsammans med primärvård och geriatrik, som fungerar. Men Nestors initiativ är bra, de genomför möten på ett strukturerat sätt och ser bland annat till att vi inte fastnar i diskussioner om pengar, styrning eller liknande. Med deras stöd tror jag att arbetet inte riskerar att fastna i samverkansgruppen eller hos cheferna. Vi ska ju komma fram till något konkret, vilket jag hyser stor förhoppning om. Vårt yttersta mål är att samverkansarbetet leder till något positivt för de mest sjuka äldre i Haninge.

pusselbitar hand-523231_1280Hinder för samverkan
De fyra lokala mötesplatserna har som ett första steg plockat fram olika typer av samverkansproblem, eller orsaker till samverkansproblem. Ett problem är att olika landstings- och kommunenheter ofta saknar tillräcklig kunskap om och förståelse för varandras arbetssätt, roller och uppdrag. Olika dokumentationssystem i kommuner och landstingsverksamheter är ett annat problem. Hanteringen av kommunikationstjänsten Webcare är inte enhetlig. Webcare är en digital tjänst där sjukhus, primärvård och kommunernas biståndshandläggare kan dokumentera och samordna information kring sina patienter/brukare. Tjänsten används inte av alla och den används på olika sätt. Vårdplaneringar fungerar enligt mötesplatsdeltagarna inte alltid tillfredställande och skulle behöva ses över.

Nästa steg för de lokala mötesplatserna är att gå närmare in i de problemområden som gruppen vill gå vidare och arbeta med, och så småningom börja skissa handlingsplaner för.

SVEA-projektet
Nestors projektledare, som leder mötesplatserna, ser som en uppgift att bidra till att mötesplatserna kan använda verktyg framtagna inom SVEA-projektet. SVEA-projektet omfattar modeller, processer och metoder för att skapa enhetliga arbetssätt för att öka samverkan.

 

BRA ATT VETA
Samverkansgrupperna i Stockholms södra länsdel
Grupperna är uppdelade i fyra lokala mötesplatser.
1. Botkyrka-Huddinge
2. Haninge-Nynäshamn-Tyresö
3. Nykvarn-Salem- Södertälje
4. Värmdö-Nacka

I mötesplatsgrupperna ingår representanter för hemsjukvård, vårdcentraler, biståndshandläggning, särskilda boenden, hemtjänst, dagvård, rehab och geriatrik.

WebCare
WebCare är en elektronisk tjänst som används av sjukhus, primärvård och kommunernas socialtjänst i Stockholms län för att samordna vårdplaneringen för en patient. Läs mer om WebCare på Vårdgivarguiden >

SVEA
SVEA är ett projekt initierat av Stockholms läns landsting som omfattar modeller, processer och metoder för att skapa enhetliga arbetssätt, exempelvis för att förbättra samverkan vid utskrivning från sjukhus och mottagande i kommun och primärvård. Läs mer om SVEA-projektet på Vårdgivarguiden >