14 december 2016

Geriatrik, primärvård och äldreomsorg vässar samarbete

 kring gemensam nämnare – Webcare

Nestor leder under hösten två seminarier där personal från tre huvudmän ­­- kommun, primärvård och geriatrik – träffas för att tillsammans diskutera problem och lösningar i deras gemensamma kommunikationsverktyg Webcare, som används i Stockholms län. På seminarierna ges också utrymme för att lära känna varandras verksamheter och yrkesroller.

fyraigrupp

När en patient som är skör skrivs ut från en geriatrisk avdelning behöver ofta en samordnad vård- och omsorgsplan genomföras tillsammans med primärvård och kommunens äldreomsorg. Detta för att patienten ofta behöver fortsatt stöd och hjälp från dessa instanser när hen kommer hem. Webcare är den kommunikationskanal som sjukhuset använder för att meddela primärvård och kommun om vad som hänt under sjukhusvistelsen och vilka fortsatta medicinska behov som personen kan ha. (Personen måste alltid lämna sitt samtycke till att sjukhuset tar dessa kontakter och delar information med andra.)

mangaDet har dock visat sig att Webcare inte alltid används fullt ut av alla inblandade. Det beror delvis på att det tekniska systemet inte alltid fungerar som det ska, men också på att de olika enheterna använder systemet på olika sätt, har dåliga kunskaper och olika eller bristande rutiner, att en del användare tycker att det är krångligt och kanske hellre lyfter luren och ringer upp berörda. Under hösten och vintern har ett antal användare av Webcare biståndshandläggare från kommun och distriktssköterskor och sjuksköterskor från vårdcentraler och geriatriska avdelningar träffats för att diskutera problem och lösningar.

En av seminarieledarna, Helén Lieberman-Ram, samordnare på Nestor FoU-center, säger:
– Vi vill öka förståelsen för att det inte räcker med att bara en part gör sin del av dokumentationen i Webcare, utan att alla enheter måste ta sitt respektive ansvar för att läsa, skriva och svara på uppgifter i Webcare. Alltså för att all nödvändig information om en person som ska skrivas ut från sjukhus ska kunna fångas upp och delas mellan alla berörda parter. Detta för att kunna planera för en fortsatt god vård och omsorg.

Innehållet på träffarna
Tanken med seminarieträffarna är att hitta motivation för att använda Webcare bättre, få mer kunskap och skapa mer tillit till Webcaresystemet. En annan viktig del av seminarierna är att personerna från de olika enheterna lär känna varandras verksamheter, ansvar och arbetsuppgifter. Deltagarna delades in i smågrupper där personer från olika enheter och kommuner ingick. Exempelvis bestod grupperna av en distriktssköterska från primärvården, en vårdsamordnare från geriatrisk enhet och en biståndshandläggare från en kommun som tillsammans diskuterade och löste konkreta problem och uppgifter i anslutning till Webcaredokumentationen.

Carin Tronet, distriktssköterska på Nynäshamns vårdcentral, som deltog på utbildningen, säger:
– Jag tycker att det var bra med en utbildning tillsammans med de andra verksamheterna som också använder Webcare. Jag fick insyn i vad som är viktigt ur våra olika perspektiv.

En annan av deltagarna, Susanne Sundström, distriktssköterska på Trollbäckens vårdcentral i Tyresö, säger:
– Jag har efter Webcareseminarierna informerat mina kollegor om att de har en viktig funktion när det gäller Webcare-arbetet. Vi har börjat schemalägga så att vi ansvarar för olika dagar för att gå in på Webcare. Jag tycker att vi har fått en annan förståelse för hur andra vårdgivare och kommunala instanser arbetar. Jag tycker också att det är mer intressant att gå in i Webcare nu än tidigare.

2grupper
När utbildningen är färdig kontaktas alla deltagare för att delge sina reflektioner kring träffarnas innehåll och form, exempelvis hur lokala rutiner kan förbättras kring dokumentationen i Webcare. Detta även som grogrund för nästa utbildningsomgång våren 2017.

Vem anordnar detta?
Seminarierna anordnas och leds av Helén Lieberman-Ram och Ingeborg Björkman på Nestor FoU-center tillsammans med Birgitta Wranne, kvalitetsutvecklare på Södersjukhuset och ytterligare två personer. De görs inom ramen för det omfattande samverkansprojektet Mötesplats för lokal samverkan, vilket har mynnat ut i olika aktiviteter och projekt där geriatrik, primärvård och kommun gemensamt riktar strålkastarljuset på samverkansfrågor.

Har du frågor om utbildningen, kontakta 
Helén Lieberman-Ram 076-1159918, helen.lieberman-ram@nestorfou.se