Undersökning av hur HSL-personals yrkeskunskap används

I det här projektet undersöker Nestor hur sjuksköterskors, arbetsterapeuters och fysioterapeuters/sjukgymnasters kunskap kommer till användning vid verksamhetsutveckling och i det dagliga arbetet på vård- och omsorgsboenden.

Resultaten ska fungera som en grund för Nestors fortsatta arbete med kompetensutvecklingsfrågor som kommer att genomföras tillsammans med medarbetare och chefer i äldreomsorgen.

Studien bygger på en webbenkät som besvaras av de aktuella yrkesgrupperna på privata och kommunala vård- och omsorgsboenden i södra Stockholmsområdet (Nestors ägarkommuner).

Projektfakta

Ämne: Systematiskt kvalitetsarbete


Projektledare:

Linda Nyholm & Milja Ranung


Projekttid: 2019-2020
Status: Pågående