Lärandeseminarium om förbättrad kommunikation mellan slutenvård, kommun och primärvård (Webcare)

– Webbaserad samverkan för en trygg utskrivning

I det här projekt har Nestor tagit fram ett lärandeseminarium som syftar till att personal från sjukhus, primärvård och kommun inom Haninge, Tyresö och Nynäshamn ska kunna och vilja använda Webcare på bästa sätt. Seminariet har innehållit teori och praktiska datorövningar som varvats med diskussion om rutiner, gemensamma ord och begrepp samt etiska dilemman. Två grupper har genomfört seminarierna hösten 2016 och våren 2017. 

En utvärdering som gjordes 2017 med seminariedeltagarna visar att deltagarna har fått ny kunskap och nya insikter kring Webcare. Störst betydelse för deltagarna har varit möjligheten att kunna diskutera med personal från andra verksamheter och kommuner, vilket bl. a. har lett till ökad förståelse för hur hela informationskedjan hänger ihop. 

Ytterligare utbildningstillfällen har getts hösten 2017 för biståndshandläggare från Haninge, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö kommuner,  distriktssköterskor/sjuksköterskor från vårdcentraler i dessa kommuner samt vårdplanerare från Handengeriatriken, Nynäshamns geriatrik och Södersjukhuset.

Webcareseminarierna har skapats i anslutning till ”Mötesplats för lokal samverkan” i Haninge-Nynäshamn-Tyresö där problematik kring användningen av Webcare uppmärksammats. Läs mer om ”Mötesplats för lokal samverkan” >

______________________________________________________________

Webcare är namnet på det gemensamma elektroniska kommunikationsverktyg som används av slutenvård, kommun och primärvård när en patient skrivs ut från slutenvården (med patientens medgivande). I framtiden kommer ett nytt digitalt kommunikationssystem att införas i Stockholms län, men behovet av samverkan kring informationen om en patient kommer att vara oförändrat.

 

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och region


Projektledare:

Helén Lieberman-Ram & Ingeborg Björkman


Projekttid: 2016 och framåt
Status: Genomfört