IBIC – konsekvenser, förutsättningar och förväntningar

Många kommuner har stött på problem i sitt arbete med att införa IBIC, andra har aldrig riktigt kommit igång, trots att de har försökt. En av orsakerna till detta kan vara att många inte riktigt vet vad IBIC innebär och hur den egna organisationen kan påverkas av ett införande. En annan kan vara att det har saknats en genomtänkt projektplan och projektorganisation. Detta är utgångspunkten för projektet.

I projektet tar Nestor fram ett material som ska fungera som ett stöd för kommuner att ta beslut om man ska införa IBIC eller inte. Materialet kan också fungera som ett stöd vid införande av IBIC. I materialet kommer olika aspekter att tas upp kring effekter, implementering, förväntningar och målsättningar med att införa IBIC. Här tas områden upp som kan påverkas av införandet av IBIC. Tips och stöd för implementering kommer även att finnas med.

I projektet arbetar Nestor tillsammans med Nacka kommun som håller på att införa IBIC i sin verksamhet. Nestor har även tagit stöd från en referensgrupp och av ett nätverk för processledare för IBIC som Nestor driver.

Vad ä IBIC?
IBIC betyder ”individens behov i centrum”, och är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för de som arbetar med vuxna personer utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC handlar om att kommunens stödinsatser ska formas efter varje persons behov, istället för att kommunen erbjuder en uppsättning ”färdigstöpta” stödinsatser. Många av Sveriges kommuner har infört, håller på att införa eller står i begrepp att införa IBIC.

Projektet färdigställdes hösten 2019. Läs materialet ”Individens behov i centrum. Förutsättningar, förväntningar & konsekvenser vid beslut om införande av IBIC” här (länk) >

 

Projektfakta

Ämne: Behovsbedömning


Projektledare:

Eva Karlsson & Helena Viberg


Projekttid: 2019
Status: Genomfört