”Prediktorer för hållbart utvecklingsarbete i en fragmenterad organisatorisk kontext”

– En kvalitativ och kvantitativ studie av långsiktig implementering av ett nytt arbetssätt (IBIC) i socialtjänsten

Projektets syfte är att förklara hur implementeringsprocesser kan utformas för att främja hållbara organisationsförändringar inom socialtjänsten. Här tas särskilt fasta på att socialtjänsten är ett fragmenterat organisatoriskt sammanhang, som i många kommuner omfattar en beställarorganisation och en mängd utförarorganisationer, i både privat och offentlig regi. Det betyder att nya metoder inte implementeras i en enskild och sammanhållen organisation, utan snarare i ett kluster av sammanlänkade organisationer.

Studieobjekt är IBIC-modellen (Individens behov i centrum) som införs i en majoritet av Sveriges kommuner, och som syftar till att vård- och omsorgsprocessen ska styras av omsorgstagarens behov.

Forskningen genomförs i nära samarbete med representanter från verksamheter inom socialtjänsten, och baseras på enkäter, intervjuer och studier av dokument.

Forskningsprojektet är kopplat till Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Projektfakta

Ämne: Långsiktig hållbarhet


Projektledare:

Emanuel Åhlfeldt


Projekttid: 2019-2022
Status: Pågående