Forskningsprojekt om IBIC, implementering och hållbart utvecklingsarbete

Projektets syfte är att förklara hur implementeringsprocesser kan utformas för att främja hållbara organisationsförändringar inom socialtjänsten. Här tas särskilt fasta på att socialtjänsten är ett fragmenterat organisatoriskt sammanhang, som i många kommuner omfattar en beställarorganisation och en mängd utförarorganisationer, i både privat och offentlig regi. Det betyder att nya metoder inte implementeras i en enskild och sammanhållen organisation, utan snarare i ett kluster av sammanlänkade organisationer.

Studieobjekt är IBIC-modellen (Individens behov i centrum) som införs i en majoritet av Sveriges kommuner, och som syftar till att vård- och omsorgsprocessen ska styras av omsorgstagarens behov.

Forskningen genomförs i nära samarbete med representanter från verksamheter inom socialtjänsten, och baseras på enkäter, intervjuer och studier av dokument.

Hösten 2020 genomförs en enkätstudie riktad till processledare och andra som jobbar med att implementera IBIC runt om i Sveriges kommuner.

Forskningsprojektet är kopplat till Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Projektfakta

Ämne: Långsiktig hållbarhet


Projektledare:

Emanuel Åhlfeldt


Projekttid: 2019-2022
Status: Pågående