Forskningsprojekt om IBIC, implementering och hållbart utvecklingsarbete

Tillsammans med Uppsala universitet genomför Nestor FoU-center en studie av Individens behov i centrum (IBIC) och hur denna modell införs i Sveriges kommuner. Syftet är att få mer kunskap om hur implementeringsprocesser kan utformas för att främja hållbara organisationsförändringar inom socialtjänsten. Här tas särskilt fasta på att socialtjänsten är ett fragmenterat organisatoriskt sammanhang, som i många kommuner omfattar en beställarorganisation och en mängd utförarorganisationer, i både privat och offentlig regi. Det betyder att nya metoder inte implementeras i en enskild och sammanhållen organisation, utan snarare i ett kluster av sammanlänkade organisationer.

Individens behov i centrum (IBIC) är en modell som utformats av Socialstyrelsen och som införs i en majoritet av Sveriges kommuner. Modellen syftar till att vård- och omsorgsprocessen ska styras av omsorgstagarens behov.

Forskningen genomförs i nära samarbete med representanter från verksamheter inom socialtjänsten, och baseras på enkäter, intervjuer och studier av dokument.

Vill du delta i en enkätstudie?
Hösten 2020 genomförs en enkätstudie över hela landet. Enkäten riktar sig till processledare, projektledare och andra personer med god inblick i implementeringen av IBIC. Just nu söker vi personer som vill delta i enkätstudien.

Om du vill delta är du välkommen att fylla i ett kort anmälningsformulär, se nedan. Formuläret innehåller några frågor om vilken kommun (och eventuell stadsdel) du jobbar i, din funktion och e-postadress.

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. All rapportering från studien görs på sådant sätt att inga uppgifter kan kopplas till enskilda personer eller verksamheter.

Forskningsprojektet är kopplat till Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Projektledare Emanuel Åhlfeldt ingår i forskargruppen för hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen.

Projektet leds av Emanuel Åhlfeldt.

 

Projektfakta

Ämne: Långsiktig hållbarhet


Projektledare:

Emanuel Åhlfeldt


Projekttid: 2019-2022
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledaren