Forskningsprojekt om IBIC, implementering och hållbart utvecklingsarbete

Tillsammans med Uppsala universitet genomför Nestor FoU-center en studie av Individens behov i centrum (IBIC) och hur denna modell införs i Sveriges kommuner. Syftet är att få mer kunskap om hur implementeringsprocesser kan utformas för att främja hållbara organisationsförändringar inom socialtjänsten. Här tas särskilt fasta på att socialtjänsten är ett fragmenterat organisatoriskt sammanhang, som i många kommuner omfattar en beställarorganisation och en mängd utförarorganisationer, i både privat och offentlig regi. Det betyder att nya metoder inte implementeras i en enskild och sammanhållen organisation, utan snarare i ett kluster av sammanlänkade organisationer.

Individens behov i centrum (IBIC) är en modell som utformats av Socialstyrelsen och som införs i en majoritet av Sveriges kommuner. Modellen syftar till att vård- och omsorgsprocessen ska styras av omsorgstagarens behov.

Forskningen genomförs i nära samarbete med representanter från verksamheter inom socialtjänsten, och baseras på enkäter, intervjuer och studier av dokument.

En första rapport från studien publicerades hösten 2021. Läs rapporten >

Två vetenskapliga artiklar är planerade. Ett manus är inskickat till en vetenskaplig tidskrift och ett annat manus skrivs under hösten 2022.

Forskningsprojektet är kopplat till Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Projektledare Emanuel Åhlfeldt ingår i forskargruppen för hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen.

Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi och projektledare på Nestor

Projektfakta

Ämne: Långsiktig hållbarhet


Projektledare:

Emanuel Åhlfeldt


Projekttid: 2019-2022
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledaren