Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter

 – En kvantitativ studie av implementering och rutinisering av "Individens behov i centrum" (IBIC) i socialtjänsten

Nyckelord: 
IBIC (Individens behov i centrum), Implementering, Långsiktig hållbarhet
Författare: 
Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2021
Pris: 
0 kr

Den här rapporten handlar om hur den nationella modellen Individens behov i centrum (IBIC) har implementerats i Sveriges kommuner. Rapporten har ett genomgående hållbarhetsperspektiv, vilket innebär att intresset inte enbart riktas mot införandet och användandet av IBIC här och nu, utan också mot hur modellen förankras på djupet i verksamheterna så att nya arbetssätt kan tillvaratas långsiktigt och bli naturliga inslag i den ordinarie driften.

Rapporten redovisar resultat från en forskningsstudie som görs i samarbete med Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Studien finansieras inom ramen för Fortes program Tillämpad välfärdsforskning.

Kika på enkäten som används i studien: Enkät om implementering av IBIC >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16