Revidering av webbutbildningen ”Minska risken för fall”

Nestors webbutbildning ”Minska risken för fall” producerades 2013 och genomgår våren 2022 ett större revideringsarbete. I detta ingår i huvudsak:

  • Översyn av språk och fakta
  • Utgångspunkten i webbutbildningen ligger på omvårdnadspersonalens roll i teamarbetet runt den äldre och närstående, något som tidigare fanns med, men som inte hade samma tyngd.
  • En styrgrupp och ​två referensgrupper har skapats. I styrgruppen ingår personer som är verksamma inom äldreomsorgen (MAS och chef inom Social- och äldreförvaltningen). I referensgrupperna ingår medarbetare inom hemtjänst och särskilt boende.

Webbutbildningen kommer liksom tidigare att vara kostnadsfri för Nestors tio ägarkommuner i södra Stockholm. Kommuner och privata omsorgsutförare i övriga landet kan köpa utbildningen.

Arbetet beräknas vara klart hösten 2022.

 

Karin Högstedt och Milja Ranung, projektledare

Projektfakta

Ämne: Fallprevention


Projektledare:

Karin Högstedt, fysioterapeut & Milja Ranung, specialistsjukssköterska psykiatri


Projekttid: 2022
Status: Pågående

Vill du veta mer om projektet?