Revidering av webbutbildningen ”Minska risken för fall”

Nestors webbutbildning ”Minska risken för fall” producerades 2013 och genomgick våren 2022 ett större revideringsarbete som i huvudsak omfattade:

  • Översyn av språk och fakta
  • Utgångspunkten i webbutbildningen lades på omvårdnadspersonalens roll i teamarbetet runt den äldre och närstående, något som tidigare fanns med, men som inte hade samma tyngd.
  • En styrgrupp och ​två referensgrupper skapades. I styrgruppen ingick personer som är verksamma inom äldreomsorgen (MAS och chef inom Social- och äldreförvaltningen). I referensgrupperna ingick medarbetare inom hemtjänst, LSS och särskilt boende.

Webbutbildningen har fortsatt att vara kostnadsfri för Nestors tio ägarkommuner i södra Stockholm. Kommuner och privata omsorgsutförare i övriga landet köper utbildningen.

Webbutbildningen färdigställdes och släpptes i september 2022. Läs mer om utbildningen > 

Projektfakta

Ämne: Fallprevention


Projektledare:

Karin Högstedt, fysioterapeut & Milja Ranung, specialistsjukssköterska psykiatri


Projekttid: 2022
Status: Genomfört

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta