Trygg hemgång

– en studie av kommuners insatser vid utskrivning från slutenvård

Det här projektet omfattade två moment. Det ena var en studie av hur Nestors olika ägarkommuner organiserat insatser för äldre medborgare som skrivits ut från slutenvård och som haft behov av insatser från både kommun och landsting. Syftet var att beskriva och lyfta fram kommunernas olika tillvägagångssätt/modeller.

Det andra momentet av projektet omfattade en studie av Haninge och Södertälje kommuners hemgångsteam. Här belystes erfarenheter från arbetet i de olika teamen.

Studien färdigställdes hösten 2019 i FoU-rapporten ”Att främja en trygg hemgång från sjukhus. En beskrivande studie av två Trygg hemgångsmodeller”. Läs/ladda ner rapporten >

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och region


Projektledare:

Eva Lindqvist, Helena Viberg & Emanuel Åhlfeldt


Projekttid: 2017-2019
Status: Genomfört