Att främja psykisk hälsa på kort och lång sikt

Projektresultat, implementering och hållbart utvecklingsarbete – en studie av ett stödprogram i äldreomsorgen

Nyckelord: 
Gruppsamtal, Långsiktig hållbarhet, Psykisk ohälsa/hälsa
Författare: 
Milja Ranung, Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2018
Pris: 
0 kr

Det här är en utvärdering av ett projekt ”Seniorliv i balans” som genomfördes i Nacka kommun 2016-2017. Det syftade till att förebygga psykisk ohälsa bland äldre i Nacka och omfattade ett stödprogram med åtta gruppträffar bland annat med fokus på existentiella frågor kring åldrande. Utvärderingens huvudspår är dels att undersöka programmets förmåga att främja psykisk hälsa för äldre, och dels en analys av förutsättningarna för att programmet ska kunna tillvaratas långsiktigt i ordinarie verksamhet.

Författare är Milja Ranung, specialistsjuksköterska i psykiatri, samt Emanuel Åhlfeldt, som har disputerat i sociologi med en avhandling om förutsättningar för hållbart utvecklings-arbete i vård och omsorg.

Läs artikel som mer utförligt beskriver rapporten >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16