15 december 2014

Metod för att minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens hos äldre

Ett sätt att lindra äldres beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD), exempelvis oro eller passivitet, är systematisk och kontinuerlig översyn av symtom och möjliga orsaker. Utifrån dessa uppgifter skräddarsys vårdplaner för bemötande vårdinsatser och miljöer för de enskilda äldre. Metoden i BPSD-registret sprids just nu i äldreomsorgen på Södertörn med stöd av Nestor.

bpsd-utb_2014-personalP1030360
För att komma igång med att förbättra villkoren för äldre med BPSD används BPSD-registret, där vård- och omsorgspersonalen går igenom 12 olika BPSD-symtom hos de äldre, exempelvis vanföreställningar, hallucinationer och agitation/upprördhet. Symtomen skattas enligt en sifferskala när det gäller förekomst och grad av allvarlighet. Därefter görs en grundlig översyn av tänkbara orsaker till BPSD hos den äldre, som exempelvis mat, sömn, syn, hörsel, social samvaro, blodtryck, andning och smärta. Den äldres alla läkemedel listas noggrant. Alla dessa uppgifter ligger sedan till grund för vilka vårdåtgärder som ska sättas in för den äldre. Det handlar om att personalen ska precisera bemötande, aktivering, extra stöd, utevistelse etc., för att minska den äldres BPSD-symtom.

Under hösten har Nestors projektledare Karin Högstedt och Kerstin Witalis bjudit in personal och chefer på demensboenden på Södertörn till utbildning i att arbeta med BPSD-registret. Här går de igenom det praktiska registreringsförfarandet, men framför allt diskuteras hur arbetet med att få in detta arbetssätt på särskilda boenden kan gå till. Gruppen diskuterar vilka möjligheter och tänkbara hinder som kan finnas på deras enhet. Vikten av att arbeta i team runt den äldre diskuteras också.

gruppchefSirpaTampioWallenbomSirpa Tampio-Wallenbom, gruppchef på ett äldreboende i Värmdö kommun, deltog vid ett av höstens utbildningstillfällen. Hon är positiv till att sätta igång med förbättringsarbetet kring BPSD på hennes enhet.

– Vi har arbetat med NPI-skattningar tidigare och är bekanta med det arbetssätt som vi lär oss idag. Vår utmaning handlar om att implementera BPSD-registret, men jag tror att det kommer att gå bra. Vi har lyckats med förändringsarbeten tidigare, när vi införde ”hemmagjorda” näringsdrycker. Självklart kommer arbetet med BPSD-registret att ta längre tid, men vi arbetar i team och det är en bra förutsättning i det här arbetet.

ledningBPSD-registret är ett av de register som har använts inom ramen för ”Bättre liv för sjuka äldre”. Arbetet med registret fortsätter nu lokalt runt om i Sverige. I Stockholms södra länsdel sprids registret med stöd av Nestor, som anordnar utbildningar för kommuner som saknar egen certifierad kursledare, och som önskar hjälp med att starta upp BPSD-registreringar.

Har du frågor om BPSD-utbildningen eller BPSD-registret, kontakta
Karin Högstedt, karin.hogstedt@nestorfou.se, tel. 073-6122178