9 december 2019

Därför är modellen IBIC svår att få igång

Att få in en komplex arbetsmodell i en komplex organisation kan vara svårt. Detta gäller i högsta grad för IBIC, ”Individens behov i centrum”, som är en aktuell arbetsmodell inom socialtjänsten. Erfarenheter av problem vid införande av IBIC har utmynnat i ett material med syfte att öka medvetenhet och kunskap om det omfattande arbete som krävs för att ro modellen i land.

Många kommuner runt om i Sverige arbetar med att få in IBIC, individens behov i centrum, i sin verksamhet. Men, detta arbete har på många håll visat sig vara lättare sagt än gjort. Många kommuner stöter på problem under implementeringsprocessen och ibland stannar arbetet helt av. En förklaring kan vara att IBIC är en omfattande modell som ska in i en komplex organisation, och att det kan krävas mycket tid och arbete för att få in modellen och får den att fungera.

Nestor FoU-center, en kommun- och regionägd forsknings- och utvecklingsenhet i södra Stockholm, har nyligen publicerat ett material som belyser en rad problem som kan uppstå när en kommun ska införa IBIC. Materialet har skapats utifrån samlade erfarenheter som lyfts i ett nätverk där processledare för IBIC från södra Stockholm sedan några år har diskuterat problem som präglat deras olika arbetsprocesser kring införandet av IBIC. Syftet med materialet är att skapa mer medvetenhet och kunskap om  risker och fallgropar i det omfattande arbete som ett IBIC-införande ofta innebär.

– Bakgrunden till det här materialet är de svårigheter som många processledare för IBIC har stött på i sitt arbete med IBIC, exempelvis otydliga beslut och otydliga uppdrag, säger Eva Karlsson, fil. dr etnologi/projektledare på Nestor FoU-center, som är en av författarna.

Författarna säger att materialet ska fungera som ett stöd för personer som ska ta eventuella beslut om att införa IBIC, eller som har i uppdrag att införa IBIC i sin organisation. De påpekar att materialet inte ger några färdiga svar, utan snarare är ett stöd för läsaren själv aktivt ska ta ställning till de frågor som ställs i texten, exempelvis vilka konsekvenser för organisationen ett införande kan ge, och att noggrant fundera över hur en eventuell implementering ska gå till.

Ladda ner materialet här >

IBIC (Individens behov i centrum) är en modell framtagen av Socialstyrelsen som ska stötta ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för vuxna personer som är beviljade insatser från socialtjänsten utifrån SoL eller LSS.