4 mars 2024

Haninge och Södertälje planerar utvärdering av hälsofrämjande aktiviteter – med stöd av Nestor

För drygt ett år sedan arbetade Huddinge kommun med utvärdering av sina hälsofrämjande aktiviteter, med stöd av Nestor. Nu är det Haninge och Södertäljes tur.

Anne Andersen, enhetschef i Haninge kommun, en av seminarieseriens deltagare.

Planering för uppföljning och utvärdering av hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter för personer som är 65 år och äldre pågår just nu i Haninge och Södertälje kommuner med stöd av Nestor. Två projektledare på Nestor har skräddarsytt en seminarieserie med baskunskap i ämnet för enhetschefer för de förebyggande enheterna, medarbetare och verksamhetsutvecklare. Deltagarna har fått kunskap och konkreta verktyg för att på egen hand kunna göra utvärderingar. De har under hösten och vintern formulerat syfte och mål för utvärderingen och gjort planer för datainsamling och analys, bland mycket annat. En bärande tanke i detta är att utvärderingarna ska kunna fungera som underlag för verksamhetsutveckling och beslut kring deras förebyggande verksamheter.

Anne Andersen, enhetschef för avdelningen för förebyggande verksamhet i Haninge kommun, berättar att de har valt att utvärdera kommunens öppna informationsmöten, vilka anordnas av Haninges uppsökande verksamhet runt om på kommunens träffpunkter för seniorer. Här får allmänheten information om vilka hjälp- och stödinsatser som äldreomsorgen kan erbjuda.

– Syftet med utvärderingen är att vi vill utveckla kommunens information till medborgarna och att nå ut brett. Vi vill veta vilken information vi behöver nå ut med och om vi når ut tillräckligt brett. Redan i maj ska en enkät till besökarna delas ut på våra informationsmöten. Vi ska även utvärdera aktiviteten sittjympa på Tallhöjdens träffpunkt för att se vilka hälsoeffekter som ges. Vi kommer framöver att använda oss av enkla enkäter av typen ”före-och-efter-frågor” vid olika aktiviteter och utveckla planeringar och uppföljningar.

Anne Andersen säger att arbetsprocessen och seminarierna tillsammans med Södertälje kommun och Nestor har påvisat hur viktigt det är att avsätta tid för att tillsammans reflektera, omvärldsbevaka, planera och utvärdera.

– Vi har fått en bredare kompetens och bättre förutsättningar för att utveckla och dokumentera.

Fem seminarier har genomförts. Varannan gång har kommunerna träffats gemensamt och varannan var för sig. På den sista träffen, i början av mars, träffades kommunerna för att berätta och diskutera sina utvärderingsupplägg. Under våren erbjuder Nestor fortsatt stöd när verksamheterna ska göra sina enkätfrågor. En uppföljningsträff planeras till hösten. Utöver detta kommer ett skriftligt material, baserat på innehållet från seminarieträffarna, att skrivas ihop av Nestor. Materialet kommer att publiceras på Nestors webbplats, tidpunkt är ännu inte bestämd.

Seminarieserien leds av Nestors projektledare Eva Karlsson och Helén Lieberman-Ram, samordnare. Våren 2022 genomförde Nestor en seminarieserie på samma tema för och ihop med Huddinge kommun. Läs mer om hela projektet >