5 mars 2018

Igång på Södertörn- möta upp nya lagen om samverkan!

Kommunerna i södra Stockholm och Stockholms läns landsting har påbörjat sitt arbete för att möta upp den nya lagen om samverkan kring utskrivning från sjukhus. Arbetet kommer att pågå under en tvåårsperiod och drivs med stöd av Nestor.


Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) började gälla den 1 januari i år och innebär förändringar i utskrivningsprocessen från slutenvård. För kommunerna, slutenvården och primärvården innebär detta höga krav på förbättrad och effektivare samverkan och samarbete för de personer som skrivs ut från sjukhus och som har behov av fortsatt vård och omsorg. I Stockholm har landstinget och kommunerna tagit fram en tvåårig överenskommelse för att möta upp den nya lagen. Därtill har riktlinjer och rutiner tagits fram som beskriver hur samverkansarbetet praktiskt ska genomföras hos berörda verksamheter. Dessa klubbades igenom i början av februari.

I södra delen av Stockholms län har arbetet med att möta upp de nya lagkraven påbörjats. Arbetet drivs på och hålls ihop av Nestor i fyra lokala grupper Mötesplatser för lokal samverkan. Mer om detta snart, men först kort om den nya lagen,  även kallad LUSEN, som trädde i kraft i år, och som syftar till att ingen ska behöva vara längre på sjukhus än nödvändigt och att planeringen av insatser från socialtjänst och från primärvård ska påbörjas redan vid inskrivningen i slutenvården. Det innebär att slutenvård, primärvård och kommunens socialtjänst ytterligare ska hitta nya sätt både för sin egen planering av insatser men också för att effektivare samordna sina insatser. En viktig detalj i den nya lagen är att primärvården ska utse en fast vårdkontakt och vara den part som ska samordna planeringen mellan kommun och olika vårdgivare runt den utskrivningsklara patienten.

Den nya lagen anger också att varje persons delaktighet och självbestämmande ska stärkas när det gäller planeringen av dennes fortsatta vård och omsorg, Delar av planeringen sker med respektive part och därefter tar de fram en samordnad individuell plan, SIP, för de personer som har insatser från både sjukvård och socialtjänst/äldreomsorg. Dessa ersätter den tidigare vård- och omsorgsplaneringen som gjordes på sjukhuset inför utskrivning.

Vilka är de största problemen eller utmaningarna i arbetet med den nya lagen som de berörda verksamheterna står inför idag? Anita Karlsson, projektledare på Södertälje sjukhus som deltar i en av Nestors mötesplatser, säger:

Deltagare från Mötesplatsen Nykvarn-Salem-Södertälje, där Anita Karlsson som intervjuas här intill ingår.

– De största problemen eller snarare utmaningarna i arbetet med den nya lagen blir, att ställa om till ett annat tänk kring patientens fasta vårdkontakt och att det blir de som kallar till en eventuell ”vårdplanering” SIP inom slutenvården. Hur kommunikationen ska gå till gällande patientens status blir också en utmaning mellan slutenvården, primärvården och kommunerna.  En utmaning blir också att Webcare ska finnas på plats och att all personal som ska använda systemet den 7 juni har hunnit utbildas i de nya arbetssätten. En utmaning är att patienter inte ska komma att falla mellan stolarna så att säga, utan att de får den hjälp de har behov av efter slutenvård både från den fasta vårdkontakten och även kommunala insatser.

Vad tillför Nestor i detta arbete?

– De mötesplatser som Nestor driver i vårt samverkansarbete med slutenvården, primärvård och kommunerna betyder oerhört mycket i övergången till nya arbetssätt. Dels i och med att de håller i mötena på ett strukturerat sätt samt att många deltar från de olika aktörerna. Och i och med det så blir det ett bra gemensamt arbete som driver framåt. Vi får möjlighet att dryfta svårigheter eller farhågor som vi ser i våra respektive verksamheter.

Hur arbetar Nestor med att få till implementeringen av den nya lagen och den stockholmsbaserade överenskommelsen? Nestors samordnare Helén Lieberman-Ram, som tillsammans med Ingeborg Björkman driver Mötesplatserna, säger:

– Vi arbetar med den nya lagen i våra fyra Mötesplatser för lokal samverkan där vi försöker skapa en gemensam förståelse kring de nya riktlinjerna och rutinerna. Vi ger slutenvård, kommun och primärvård möjlighet att träffas i mindre grupper för att konkret diskutera de nya arbetssätten och vad varje verksamhet förväntas göra i den nya utskrivningsprocessen. Vi kikar på hur de nya arbetssätten skiljer sig från de nuvarande, och hur kommunikationen kring varje enskild patient kan bli bättre. Deltagarna i mötesplatserna uppmanas också att skapa egna lokala forum för att komma igång med praktiskt arbete utifrån den nya lagen, exempelvis att arrangera lokala samverkansmöten med biståndshandläggare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, rehab-personal och vårdsamordnare. Här kan Nestor fungera som stöd och igångsättare.

I korthet:

  • Den lokala överenskommelsen i Stockholms län gäller från 1 jan 2018 i två år, men kan förlängas. Riktlinjer och rutiner klubbades den 9 februari 2018 i den politiska styrgruppen ”Vård i samverkan”.
  • IT-stödet Webcare håller på att justeras för att passa de nya arbetssätten. Justeringarna planeras vara klart under senare delen av våren och kunna införas den 7 juni 2018.
  • Förändringar i kommunernas betalningsansvar:
    Enligt den nya lagen, LUSEN, ska kommunerna och landstingen själva komma överens om tidsfristen för kommunernas betalningsansvar, som tidigare varit 5 dagar för somatisk vård. Men, den tvååriga stockholmsbaserade överenskommelsen befriar kommunerna från betalningsansvar under en begränsad tid, tills de nya arbetssätten har fått fäste och tills IT-stödet Webcare har justerats. Därefter kommer återigen fem dagars frist att gälla; inom ramen för den tvååriga överenskommelseperioden.
  • Planeringssamtal i anslutning till utskrivning från sjukhus:
    SIP, samordnad individuell plan, ersätter den tidigare vård- och omsorgsplaneringen som gjordes på sjukhuset när en patient var klar för utskrivning. Det är primärvården som ska samordna planeringen av fortsatta vård och omsorgsinsatser mellan kommunen och olika vårdgivare, samt utse en fast vårdkontakt. Planeringen sker i form av en SIP.

Läs mer:
Nestors ”Mötesplatser för lokal samverkan” (länk till Nestors webb) >
Den nya lagen: ” Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” (länk till riksdagens webb) >
Regional överenskommelse, Storsthlm & Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting (pdf) >
Gemensam riktlinje för samverkan, Storsthlm & Stockholms läns landsting (pdf) >
Gemensam rutin för samverkan, Storsthlm & Stockholms läns landsting (pdf) >