1 juni 2018

Projekt för att förebygga psykisk ohälsa bland äldre – nu utvärderat

Läs vår nya rapport om ett projekt i Nacka som syftar till att förebygga psykisk ohälsa bland äldre. Vilka blev resultaten, och vilka möjligheter har projektresultaten att leva vidare i en mer permanent tillvaro än i projektform?

2016 erbjöds invånare i Nacka, 65 år och äldre, att delta i ett stödprogram ”Seniorliv i balans” vars syfte var att främja fysisk och psykisk hälsa, men framför allt att förebygga psykisk ohälsa. Programmet bestod av ett antal gruppträffar där deltagarna fick samtala om existentiella frågor kring åldrande och nuvarande livssituation. Deltagarna fick också arbeta med egna mål för att stärka sin förmåga att förändra sin fysiska, psykiska och sociala situation. Information gavs om kommunens aktivitetsutbud för äldre, som träffpunkter och liknande aktiviteter. Sammankomsterna skulle också fungera som mötesplats för att öka den sociala samvaron bland deltagarna.

Nestor utvärderar
Nestor fick hösten 2017 i uppdrag av Nacka kommun, som stod bakom stödprogrammet, att göra en utvärdering av projektet. Utvärderingen skulle bland annat fungera som avstamp för eventuellt beslut om satsningar på liknande insatser.

Utvärdering och resultat
Utvärderingen visade att deltagarna mådde psykiskt bättre i och med gruppsamtalen, till stor del för att de fick träffa nya människor i liknande situation som de kunde dela erfarenheter och ventilera sina problem med. Men också för att de hade en fast tidpunkt varje vecka när de kom iväg hemifrån, som de kunde se fram emot. Kontakten mellan deltagarna begränsades till sammankomsterna, eftersom deltagarna var utspridda över hela kommunen och en del hade svårt att ta sig iväg längre sträckor. De existentiella samtalen ansåg deltagarna vara värdefulla för att de tillförde något ”extra”. Deltagarna önskade att det fanns fler möjligheter till den typen av samtalsgrupper. När det gällde stödprogrammets ambition att stärka förmågan till bland annat fysisk och social förändring var deltagarnas entusiasm inte lika stor, även om vissa inslag uppskattades.

Ett projekt blev till två rapporter
Resultaten från utvärderingen presenterades i en intern rapport, ”Hälsofrämjande insatser för äldre med psykisk ohälsa En utvärdering av projektet Seniorliv i balans i Nacka kommun – resultat, implementering och hållbart utvecklingsarbete”, som överlämnades till Nacka kommun i våren 2018. Med den rapporten som utgångspunkt sammanställde rapportförfattarna ytterligare en rapport,  ”Att främja psykisk hälsa på kort och lång sikt. Projektresultat, implementering och hållbart utvecklingsarbete – en studie av ett stödprogram i äldreomsorgen”.Tanken med denna var att göra projektresultaten mer allmängiltiga och intressanta för en större läsekrets, genom att direkt relatera utvärderingsresultaten till en diskussion kring ett projekts möjligheter att ge ringar på vattnet och leva vidare i en mer varaktig form.

Från temporärt projekt till permanent verksamhet
Det kan, enligt rapportförfattarna, finnas vissa förutsättningar för att samtalsgrupperna i projektet ”Seniorlov i balans” kan byggas in i Nacka kommuns permanenta verksamhet. I projektet har det funnits ett engagemang från deltagare, gruppledare och  chef, vilket är viktiga komponenter för att ett projekt ska ”orka” ända fram till att bli en permanentad verksamhet. Det har också i projektorganisationen funnits en stor medvetenhet om att projektet ska knytas till en långsiktig planeringsstrategi i den kommunala organisationen, vilket är ytterligare en viktig komponent för ett projekts hållbarhet. Författarna konstaterar dock att strategier, exempelvis kring informationsinsatser och rekrytering, inte utformats i anslutning till projektet. Detta beror bland annat på att projektorganisationen inte haft mandat och ansvar för frågor som rört information och rekrytering.

Ladda ner rapporten!
Rapporten ”Att främja psykisk hälsa på kort och lång sikt. Projektresultat, implementering och hållbart utvecklingsarbete – en studie av ett stödprogram i äldreomsorgen” är skriven av projektledarna Milja Ranung & Emanuel Åhlfeldt på Nestor FoU-center. Milja är specialistsjuksköterska,psykiatri, och Emanuel är fil. dr i sociologi. Ladda ner rapporten här >

Den interna rapporten som nämns i artikeln, ”Hälsofrämjande insatser för äldre med psykisk ohälsa En utvärdering av projektet Seniorliv i balans i Nacka kommun – resultat, implementering och hållbart utvecklingsarbete”, finns inte för nerladdning på vår webbplats. Vill du veta mer om den, kontakta oss på adm@nestorfou.se, eller ring 08-7779916 (kontorstid).