Att främja psykisk hälsa på kort och lång sikt

Projektresultat, implementering och hållbart utvecklingsarbete – en studie av ett stödprogram i äldreomsorgen
Ämne: 
Psykisk ohälsa
Typ: 
Rapport
Författare: 
Milja Ranung, Emanuel Åhlfeldt
Publikationsår: 
2018
Pris: 
0 kr

Denna rapport handlar om att förebygga psykisk ohälsa, men också om utmaningen att tillvarata resultat från utvecklingsprojekt. Det är en fallstudie av ett projekt som syftade till att förebygga psykisk ohälsa bland äldre. I projektet utformades och testades ett stödprogram för äldre, där ett centralt inslag var gruppsamtal om existentiella frågor.

Studien har två perspektiv. Dels undersöks projektet utifrån ett hälsovetenskapligt perspektiv med fokus på projektets förmåga att främja psykisk hälsa för äldre. Dels analyseras projektet utifrån ett organisatoriskt perspektiv med fokus på implementering och hållbart utvecklingsarbete. Vi vill svara på frågan om projektresultatet är relevant och värdefullt och därmed värt att tillvarata och sprida. Och vi vill svara på frågan hur projektresultatet i så fall kan tas tillvara och integreras i den ordinarie verksamheten.

Författare är Milja Ranung, specialistsjuksköterska i psykiatri, samt Emanuel Åhlfeldt, som har disputerat i sociologi med en avhandling om förutsättningar för hållbart utvecklings-arbete i vård och omsorg.

 

 

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16