Att främja psykisk hälsa på kort och lång sikt

Projektresultat, implementering och hållbart utvecklingsarbete – en studie av ett stödprogram i äldreomsorgen
Ämne: 
Psykisk ohälsa
Typ: 
Rapport
Författare: 
Milja Ranung, Emanuel Åhlfeldt
Publikationsår: 
2018
Pris: 
0 kr

Det här är en utvärdering av ett projekt ”Seniorliv i balans” som genomfördes i Nacka kommun 2016-2017. Det syftade till att förebygga psykisk ohälsa bland äldre i Nacka och omfattade ett stödprogram med åtta gruppträffar bland annat med fokus på existentiella frågor kring åldrande. Utvärderingens huvudspår är dels att undersöka programmets förmåga att främja psykisk hälsa för äldre, och dels en analys av förutsättningarna för att programmet ska kunna tillvaratas långsiktigt i ordinarie verksamhet.

Två versioner
Utvärderingen är skriven i två versioner. Den här versionen är skriven för en större läsekrets och lägger tonvikten på vilka möjligheter projektet har att leva vidare i en ordinarie kommunal verksamhet.

Den andra versionen ” Hälsofrämjande insatser för äldre med psykisk ohälsa – en utvärdering av projektet ’Seniorliv i balans’ i Nacka kommun – resultat, implementering och hållbart utvecklingsarbete”. Den vänder sig direkt till Nacka kommun som genomförde projektet. I den läggs större fokus på projektresultaten i sig.

Författare är Milja Ranung, specialistsjuksköterska i psykiatri, samt Emanuel Åhlfeldt, som har disputerat i sociologi med en avhandling om förutsättningar för hållbart utvecklings-arbete i vård och omsorg.

Läs artikel som mer utförligt beskriver rapporten >

 

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16