7 mars 2022

Komplexa begrepp som ”vetenskap och beprövad kunskap” reds ut i ny rapport

Socialtjänsten ska bygga på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det föreslås i den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag. Men vad betyder det här begreppet? I en färsk rapport från Nestor FoU-center reds detta ut tillsammans med fler begrepp som är centrala i diskussioner kring att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst. Ambitionen är att bidra till en mer gemensam förståelse av begreppen och för att belysa deras komplexitet.

Läs vår nya rapport som vrider, vänder och problematiserar begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning”. Begreppen är centrala i diskussioner som har pågått sedan länge om att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst, men har fått extra skjuts i och med den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Dessa begrepp är dock komplexa och inte helt enkla att ringa in. De används på olika sätt i olika sammanhang och förändras över tid. Rapporten är skriven som ett bidrag till en mer gemensam förståelse av begreppen, och som underlag och uppslag i arbetet med att bygga upp en kunskapsbaserad socialtjänst.

Nestors projektledare Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi, har skrivit rapporten.

Dessa begrepp används sedan länge inom hälso- och sjukvården, hur kan de passas in och förstås inom socialtjänsten?

­– Det stämmer att begreppen har en längre historia i hälso- och sjukvården, men det är heller inte nya begrepp i socialtjänsten. Diskussionen tog visserligen fart i och med utredningen om ny socialtjänstlag, men diskussionen har pågått i decennier. En stor utmaning är dock att översätta begreppen och anpassa dem till socialtjänsten. I den översättningen finns det olika aktörer och intressen som försöker dra begreppen åt olika håll. Det är helt naturligt, men det gör att begreppen blir svåra att förstå, eftersom de används på så många olika sätt och betonar olika saker.

På vilket sätt ska socialtjänsten bli kunskapsbaserad (är den inte redan det)?

– Det finns givetvis massa kunskaper i socialtjänsten. Många har teoretiska kunskaper, arbetslivserfarenhet och stor yrkesskicklighet. Men samtidigt saknas också kunskaper. Det saknas forskning och utvärdering av metoder och insatser och den forskning som finns är inte alltid så lätt att implementera. Många efterfrågar även mer lokal kunskapsproduktion där man följer upp och utvärderar sina egna insatser. Men frågan om hur socialtjänsten ska bli kunskapsbaserad svarar inte jag på i rapporten. Det jag vill göra är att ge underlag för reflektion och diskussion kring just den frågan. Jag lyfter fram olika perspektiv och ställer olika synsätt mot varandra.

Titel:Begrepp i rörelse – En analys av begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning i socialtjänsten”
Författare: Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center

Ladda ner rapporten >

Frågor om rapporten? Kontakta adm@nestorfou.se.

Rapportens författare Emanuel Åhlfeldt