9 december 2021

Om kommuners digitala tjänster som vänder sig till äldre

När allt fler samhällsfunktioner blir digitala riskerar många äldre personer att hamna i bakvattnet. Det är en av utgångspunkterna för vår senaste rapport om att utforma digitala tjänster för att möta äldres förutsättningar.

Nu är den här, vår nya rapport som tar avstamp i att många äldre riskerar att exkluderas när samhällsservicen blir alltmer webbaserad. Här kikar rapportförfattarna specifikt hur tre Stockholmskommuner möter upp äldres förutsättningar att använda digital service.

Rapporten bygger på intervjuer med bibliotekarier, biståndshandläggare och personer på kommunernas kommunikationsenheter och servicekontor om deras erfarenheter kring digitala tjänster och äldre som användare. Här ställs också frågor om vilken typ av kunskap kring detta som tas in i deras organisationer, och hur kommunerna i stort arbetar för att webbaserade tjänster ska möta äldre personers förutsättningar.

Karin Johansson är rapportens huvudförfattare, här svarar hon på frågor om rapporten.

Varför valde ni detta rapportämne nu?

– Risken för att äldre personer blir exkluderade från viktiga samhällsfunktioner i ett digitaliserat samhälle är ett ämne som har lyfts av Nestors seniorråd, pensionärsorganisationer och inom forskning. Och vi ser att kommunerna har en viktig roll i arbetet för att alla invånare i samhället ska få tillgång till den information och de tjänster de behöver.

Vilka rapportresultat vill du belysa lite extra?

– Vi såg att det bland kommunernas anställda, till exempel bibliotekarier, finns en hel del kunskap om vilka utmaningar och förutsättningar äldre personer kan ha när det gäller att använda sig av digitala tjänster, men att det finns få rutiner för att integrera sådan kunskap i arbetet med att utforma digital information och tjänster. Det verkar finnas en motsättning mellan användarfokuserad design av webbsidor och ett myndighets- och verksamhetsperspektiv som har fokus på juridisk och organisatorisk korrekthet.

Vem vänder sig rapporten till?

– Vi vänder oss i första hand till alla funktioner i kommuner som berörs av frågan. Vi hoppas också att pensionärsorganisationer och äldre personer generellt kan vara intresserade. Kanske även praktiker, forskare och medborgare som har ett allmänt intresse för frågor som rör digitalisering.

Du deltar i ett regionalt FoU-samarbete kring digitalisering och äldre, vad arbetar ni med där?  

– Det är ett forskningsprojekt som fokuserar på hur socialtjänsten kan arbeta med nya typer av behov som uppstår bland äldre personer och nyanlända flyktingar, när många av samhällets funktioner digitaliseras. Detta rör sig i närheten av Nestors projekt.

Ladda ner rapporten
Rapporten heter ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster. Kommunens perspektiv” (ladda ner) >

Författare: Nestor FoU-centers projektledare Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi, Helena Viberg, socionom, Karin Högstedt, leg. fysioterapeut

Tredelat projekt
Rapporten är andra steget i Nestors projekt om kommuners digitalisering och äldre. Nästa steg är interjuver med äldre personer om deras erfarenheter av att använda, eller inte använda, kommuners webbaserade service. Läs mer om projektet >

Frågor om projektet och rapporterna? Kontakta karin.johansson@nestorfou.se

Rapportförfattarna (från vänster) Karin Johansson, Helena Viberg och Karin Högstedt.