18 mars 2020

Ska hemtjänsten arbeta med att stötta hälsofrämjande vanor?

I rapporten ”Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela?” ställs just den frågan till omsorgstagare och personal i södra Stockholm. Rapportförfattarna tror att det finns en god potential, trots organisatoriska hinder, för att arbeta hälsofrämjande i hemtjänsten.

I en ny FoU-rapport från Nestor lyfts frågan kring hemtjänstens roll när det gäller att stötta hälsofrämjande vanor bland sina omsorgstagare.

Rapporten bygger på intervjuer med omsorgstagare och personal i äldreomsorgen i södra Stockholm, och syftar till att bidra med kunskap om vilka förutsättningar som kan vara viktiga för att hemtjänst ska kunna stödja hälsofrämjande vanor.

Här framkommer bland annat att hemtjänsten inte ses som en självklar hälsofrämjande aktör. Resultatet visar att det delvis kan bero på organisatoriska hinder för att arbeta hälsofrämjande, men också på att det inte ses som något som ingår i hemtjänstens roll. Bristande kontinuitet mellan personal och omsorgstagare, som gör det svårt att ha förtroendefull dialog kring hälsa och meningsfullhet, och en organisation som inte lämnar utrymme för flexibilitet visade sig i intervjuerna vara hinder för en hälsofrämjande hemtjänst.

För att stärka hemtjänstens roll som hälsofrämjande aktör behövs, enligt rapporten, en tolkning av hälsa och hälsofrämjande vanor som är relevant för äldre personer som lever med ett flertal medicinska och/eller sociala utmaningar, och även en organisation och beviljade biståndsbeslut som ökar möjligheter till kontinuitet, flexibilitet och tillit. Hemtjänstinsatser som har fokus på meningsfullhet är också en viktig komponent.

– Vi tror att det finns en god potential, trots många organisatoriska hinder, för att arbeta hälsofrämjande i hemtjänsten genom att ta vara på de möjligheter som finns i deras befintliga verksamhet. Därför har vi på Nestor fortsatt med ett projekt för att undersöka om och hur meningsfullhet rörande hälsa och välbefinnande för personer som har hemtjänst uppmärksammas och stärks i hemtjänstens vardagliga arbete, säger Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi och projektledare på Nestor, som är huvudförfattare till rapporten.

Rapportens tema tas upp mot bakgrund av socialtjänstlagen som påtalar att äldreomsorgens insatser ska främja välbefinnande och ett värdigt liv, vilket innefattar att stödja vanor som främjar hälsa och självständighet. Socialtjänstens förebyggande roll betonas också starkt i utredningen ”Framtidens socialtjänst”.

Rapportens titel: ”Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela?”
Författare: Karin Johansson, Karin Högstedt och Linda Nyholm. Alla tre är projektledare på Nestor.

Läs rapporten (gratis nerladdning) >