Hälso- och sjukvård på särskilt boende

I detta projekt tittar Nestor närmare på hur hälso- och sjukvården bedrivs på särskilt boende (säbo) i södra Stockholm, och hur den skulle kunna utvecklas. Projektet består av två delstudier, där informanter med olika erfarenheter av hälso- och sjukvård på säbo bidrar med sin bild. Studierna berör bland annat vilka insatser som utförs på säbo idag, och om det skulle vara möjligt att erbjuda andra typer av hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta som ett led i omställningen till God och Nära vård, som innebär att mer sjukvård ska kunna genomföras i det egna hemmet, som säbo också är. Coronapandemin är inte i fokus i detta projekt, även om vi försöker fånga eventuella förändringar som pandemin medfört.

I den första delstudien har intervjuer gjorts med ett 20-tal personer som på olika sätt påverkar vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds på säbo. Dessa är sjuksköterskor, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, chefer för hälso- och sjukvårdspersonal,  läkare i läkarorganisationer, representanter från ASIH samt avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Analys och rapportskrivning blev färdigt november 2021.

Rapporten heter: ”För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende Del 1: Gapet mellan uppdrag, resurser och äldres behov” ladda ner >

I den andra delstudien gjordes intervjuer med undersköterskor, enhetschefer, arbetsterapeuter respektive fysioterapeuter på säbo samt kommundietister och biståndshandläggare. Äldre som bor på säbo och deras anhöriga intervjuades också. I denna rapportdel handlar frågorna om hur hälso- och sjukvården på säbo fungerar, vad som skulle kunna utvecklas och hur.

Rapporten heter ”För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende Del 2: En trygg plats med förbättringspotential”, ladda ner >

I ett nästa steg, med uppstart våren 2023, planerar Nestor ett utvecklingsarbete tillsammans med en eller två enheter på säbo. Idén är att utveckla och testa arbetsformer som utgår från ett proaktivt synsätt. Utifrån diskussioner med medarbetare, chefer och äldre som bor på säbo formas utvecklingsarbetet tillsammans med Nestor.

Projektledarna Linda Nyholm (t.v.) och Ingeborg Björkman

Projektfakta

Ämne: Hälso- och sjukvård på särskilt boende


Projektledare:

Linda Nyholm och Ingeborg Björkman


Projekttid: 2020-2022
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Linda Nyholm
linda.nyholm@nestorfou.se

076-115 99 12

Ingeborg Björkman
ingeborg.bjorkman@nestorfou.se

076-115 39 06