En kunskapsbaserad socialtjänst baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet

I det här projektet tittar vi närmare begrepp som ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning”. Begreppen återkommer ständigt i den offentliga debatten kring att skapa en mer kunskapsbaserad socialtjänst och de är samtidigt svåra att ringa in. De definieras och används på olika sätt i olika sammanhang och av olika aktörer, vilket medför risk för missförstånd och att dialog försvåras. Ambitionen med projektet är att främja reflektion och diskussion som kan leda fram till en mer gemensam förståelse av de aktuella begreppen. Projektet är även tänkt att bidra till nya perspektiv och idéer inför det fortsatta arbetet mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Del 1 – en dokumentstudie

I projektets första del har en FoU-rapport skrivits. Den heter ”Begrepp i rörelse – En analys av begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning i socialtjänsten” och blev klar i mars 2022. Rapporten går igenom hur de nämnda begreppen definieras och används i statliga utredningar, rapporter och forskning. Rapporten visar bland annat att det saknas gemensamt etablerade definitioner och att flera definitioner förekommer parallellt i olika sammanhang. Den visar också att begreppen har förändrats över tid.

Läs rapporten ”Begrepp i rörelse….” >
Läs artikel om rapporten (på Nestors webbplats) >

Del 2 – ansökan om forskningsmedel 

Under hösten 2022 har en ansökan om planeringsbidrag gjorts till Forte inom ramen för programmet Tillämpad välfärdsforskning. Planeringsprojektet är ett samarbete mellan Nestor och Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Det syftar till att förbereda ett framtida forskningsprojekt, vars syfte i sin tur är att undersöka de institutionella, organisatoriska och kulturella faktorer som påverkar utvecklingen av en evidensbaserad praktik i äldreomsorgen.

Om planeringsprojektet beviljas medel kommer det att innehålla fem huvudaktiviteter:

(1) Etablera en projektgrupp,

(2) bygga nätverk mellan universitet, regionala FoU-enheter, kommuner och myndigheter

(3) anordna workshops med praktiker för att identifiera problem och specificera forskningsfrågor som är praktiskt relevanta,

(4) förbereda en kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ flerfallstudie,

(5) gå igenom och sammanställa tidigare forskning för att utveckla en analysmodell.

Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi och projektledare på Nestor.

Projektfakta

Ämne: Kunskapsbaserad socialtjänst, Vetenskap och beprövad erfarenhet


Projektledare:

Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi


Projekttid: 2022
Status: Pågående

Vill du veta mer - kontakta projektledaren

Emanuel Åhlfedlt
emanuel.ahlfeldt@nestorfou.se
076-115 99 14