Vårdplanering vid Södertälje sjukhus

I det här projektet har en arbetsgrupp arbetat fram en lokalt anpassad överenskommelse som tydliggör hur kommun, geriatrik och primärvård kan samverka vid utskrivning av patienter från Södertälje sjukhus. Arbetsgruppen består av representanter från kommun, geriatrik och primärvård i Södertälje kommun.

Den lokala överenskommelsen är skräddarsydd för Södertälje kommun, men innehåller även generella delar som kan användas av andra kommuner som tar emot personer som skrivs ut från Södertälje sjukhus. Den lokala överenskommelsen har tagits fram utifrån den länsbaserade: ”Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården”.

Den lokala överenskommelsen har hösten 2017 spridits till personer som arbetar med vårdplaneringar på Södertälje sjukhus, i Södertälje, Salem, Nykvarn och Botkyrka kommuner. Överenskommelsen går att använda fram till dess att nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård går in i skarpt läge. Projektets styrgrupp ansvarar för implementering av överenskommelsen. Arbetsgruppen och Nestor har gjort en uppföljning av hur överenskommelsen används som visar att den är till nytta för de som arbetar aktivt med vårdplaneringar.

Under hösten 2018 kommer nya gemensamma rutiner för samverkan vid utskrivning från slutenvård träda i kraft i länet. Den lokala överenskommelsen kommer då att sluta gälla och vid behov ersättas av en ny som förtydligar utskrivningsprocessen lokalt. Styrgruppen för projektet finns kvar och fortsätter träffas för att framöver kunna ta ställning till om nya aktiviteter eller utvecklingsprojekt kan behöva genomföras.

Utvecklingsprojektet har sin utgångspunkt i Mötesplats för lokal samverkan i Nykvarn-Salem-Södertälje.
Läs mer om Mötesplats för lokal samverkan >
Läs mer om Mötesplatsen Nykvarn-Salem-Södertälje >

Läs ”Lokal överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning från Södertälje sjukhus >

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och region


Projektledare:

Ingeborg Björkman & Helén Lieberman-Ram


Projekttid: 2016-2017
Status: Genomfört