Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – kommunens perspektiv


Nyckelord: 
Delaktighet, Digitalisering
Författare: 
Karin Johansson, Helena Viberg, Karin Högstedt
Utgivningsår: 
2021
Pris: 
0 kr

Rapporten har skrivits mot bakgrund av att äldre personer riskerar att bli exkluderade när allt fler samhällsfunktioner digitaliseras. Den bygger på intervjuer med bibliotekarier, biståndshandläggare, personer på kontaktcenter och på kommunikationsenheter. Rapporten ställer frågor om deras erfarenheter kring äldres användning av digitala tjänster och om hur kommunerna arbetar med att utforma digitala tjänster som är relevanta och tillgängliga för äldre. Här lyfts även frågor om hur kommunerna inhämtar och använder kunskap om äldre och digital kommunikation. Fyra kommuner i södra Stockholm ingår i studien.

Rapportens författare drar inga generella slutsatser om hur kommuner arbetar med digital kommunikation, men ser rapportresultaten som ett viktigt bidrag till att identifiera områden som är viktiga vid utformning av digital service till äldre. Författarna lyfter särskilt fram frågor kring kommuners ansvar för att göra digital information tillgänglig för personer som inte har möjlighet eller känner oro inför att använda digital teknik.

Läs mer om projektet >

Läs efterföljande/relaterade FoU-rapporten: ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – användarnas perspektiv” >

 

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16