Om oss

Det här gör vi på Nestor FoU-center
Vi driver och stöttar systematisk och långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom äldreomsorg, primärvård och geriatrik i södra Stockholm – alltid med sikte på de äldres bästa. Detta gör vi till största del i projekt, vilka grundas på forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och vetenskapliga metoder.

Vi arbetar med kunskapsspridning genom aktiviteter och forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Samverkan mellan kommun och landsting är ytterligare en viktig del av vårt arbete och uppdrag.

Vi strävar efter att varje utvecklingsarbete och ny kunskap ska fungera på lång sikt och få ordentligt fäste i berörda verksamheter och organisationer.

Lite mer konkret…
… stöttar vi våra ägarorganisationer med förbättringsarbeten och implementering av nationella riktlinjer, nya arbetssätt och rutiner. Vi sammanställer rapporter, utvärderingar, kunskapsöversikter och vägledningar, och anordnar mötesplatser, seminarier, utbildningar, kunskaps- och inspirationsdagar för medarbetare i äldreomsorg, primärvård och geriatrik.

Vi arbetar nära och ihop med myndigheter, andra socialtjänstinriktade FoU-enheter, pensionärsorganisationer, vård- och omsorgsrelaterade organisationer, nätverk etc. Universitets- och högskolevärlden utgör en viktig samarbets- och kontaktyta.

Centralt i vårt arbete är:
– Att  tillvarata och utgå från de äldres perspektiv och intressen,
– att arbeta för att kunskap och resultat från våra utvecklingsarbeten ska tillvaratas långsiktigt,
– att arbeta nära och tillsammans med chefer och medarbetare i äldreomsorg, geriatrik och primärvård.

Vår vision är att alla äldre känner välbefinnande och delaktighet i samhället.

Vi är 11 medarbetare med bakgrund som apotekare, arbetsterapeut, dietist, etnolog, fysioterapeut, journalist, socionom, specialistsjuksköterska, sociolog och Key account manager. Vi har akademisk examen. Några är disputerade.

Nestor arbetar på uppdrag av Region Stockholm och äldreomsorgen i tio kommuner i södra Stockholm (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje,Tyresö och Värmdö). Dessa 11 organisationer äger och finansierar vår verksamhet.