16 oktober 2017

Godkänd! Avhandling om utvecklingsprojekt och hållbarhet

Nu är Nestors projektledare Emanuel Åhlfeldts doktorsavhandling formellt i mål. Den offentliga disputationen genomfördes på Linköpings universitet i fredags.

Emanuel Åhlfeldt en kvart före disputationen.

I fredags mottog en synbart glad Emanuel Åhlfeldt, doktorand i sociologi och projektledare på Nestor, beskedet från betygsnämnden att hans doktorsavhandling ”Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg – Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext” blivit godkänd. Detta efter en närmare tre timmar lång noggrann genomgång och granskning av avhandlingen. Granskningen gjordes av opponent Christian Jensen, docent, Management & Organisation vid Göteborgs universitet.

Christian Jensen ställde en rad frågor, bland annat om hur Emanuel vill att läsaren ska förstå begreppet hållbarhet, som är centralt i avhandlingen. Opponenten menade att det är en stor akademisk utmaning att beskriva hållbarhet, det vill säga att förhålla sig akademiskt till ett begrepp som i stort sett alla grupper har sin uppfattning om; ”alla gillar hållbarhet”.
Opponentens  huvudkritik (kritisk granskning är som många vet en viktig del av opponentens uppgift) var att avhandlingen är bred och tar ett vitt grepp kring olika aspekter av hållbarhet och utvecklingsprojekt, något som är bra men som även sker på bekostnad av djupet.

Opponenten framhöll att Emanuels avhandling bygger på ett omfattande material och att arbetet med detta har genomförts på ett bra sätt. En av åhörarna betonade att avhandlingen innehåller ny och viktig kunskap som både näringsliv och offentliga organisationer har nytta av.

Betygsnämndens tre representanter meddelar att avhandlingen är godkänd.
Det formella är över, dags att fira!

 

God stämning och tilltugg.
100 procent av Nestor slöt upp på disputationen, här syns ansiktena på 33 procent.