27 mars 2023

Hemtjänstverksamheter i södra Stockholm utvecklar hälsofrämjande arbetssätt

I Huddinge, Nacka och Tyresö pågår projektarbeten där hemtjänstmedarbetare vaskar fram lokala arbetssätt för att främja omsorgstagarnas hälsa. Projektet syftar även till att synliggöra medarbetarnas kompetens.

Cecilia Hanna och Nick Hosaini arbetar i hemtjänsten i Nacka och deltar i Nestors utvecklingsprojekt kring hälsofrämjande hemtjänst.

– Hälsofrämjande arbete tror jag är den viktigaste delen inom äldreomsorgen, genom det kan vi behålla det friska hos våra kunder, både deras fysiska och det psykiska hälsa, och deras livskvalitet. Det är också viktigt att vi ser det där lilla extra som kan ”vända” deras vardag.

Det säger Nick Hosaini, undersköterska på Annas vård & hemtjänstteam i Nacka kommun. Han deltar i ett utvecklingsprojekt som drivs av Nestor, där hemtjänstenheter i tre kommuner – Huddinge, Nacka och Tyresö – utvecklar hälsofrämjande arbetssätt med målet att förebygga ohälsa hos sina omsorgstagare. Begreppet ”hälsa” är i detta projekt brett och omfattar mer än fysiskt välmående, exempelvis är social samvaro och känslan av meningsfullhet och delaktighet viktiga delar. Cecilia Hanna, arbetsledare på samma företag, instämmer:

– Att arbeta hälsofrämjande är något jag alltid tänker på, det är superviktigt, och med detta projekt får vi tillfälle att dela vår kunskap vidare.

Att arbeta hälsoinriktat och förebyggande inom hemtjänsten är inte en självklarhet. Men frågan har lyfts i rapporter och i utredningen om en ny socialtjänstlag. Den är även en viktig del inom arbetet för ”En god och nära vård”.

Beräknad målgång för projektet är 2024 och det leds av Nestors projektledare Karin Johansson och Milja Ranung. Fram till nu har ett antal workshops med upp till nio medarbetare från varje involverad hemtjänstenhet genomförts. Här har hälsobegreppet och innebörden av ”hälsofrämjande hemtjänst” diskuterats grundligt, likaså har de tittat närmare på vilka resurser och förutsättningar som finns för att kunna arbeta hälsofrämjande inom de olika enheterna. Efter varje workshop tar deltagarna diskussionen vidare till sina kollegor och den diskussionen ligger till grund för nästa workshop. I slutändan ska nya arbetssätt utvecklas och prövas i verksamheterna för att nå en hållbar förändring.

Förutom att öka omsorgstagarnas hälsa syftar projektet också till att stärka och synliggöra hemtjänstpersonalens kompetens. Nick Hosaini säger att han har fått nya insikter när det gäller effekten av hälsofrämjande arbete.

– Att arbeta med social samvaro skapar värdefulla stunder, jag tycker att man på det sättet kommer närmare kunderna. Jag lär mig också vikten av kommunikation och att använda sina sinnen.

Även om projektet resulterar i nya kunskaper och insikter finns förstås även knepiga och utmanande moment. Nick säger:

– Det som kan vara utmanande är att ”ta fram” sin egen kunskap och förmåga att diskutera. Och också att ta del av de andras kunskap, och se om den gemensamma kunskapen fungerar och kan verkställas.

Cecilia säger att det till en början var knepigt att sätta sig in i projektet och att dela djupare samtal, men att detta successivt – i och med diskussioner och att de har fördjupat sig i de olika ämnesområdena – har blivit lättare.

I ett senare skede av projektet kommer Nestors projektledare att genomföra samtal med hemtjänstmottagarna om deras syn på hälsa och vilken funktion hemtjänst kan tänkas ha i ett hälsofrämjande arbete.

Projektresultaten kommer att presenteras i en FoU-rapport under 2024, läs mer om projektet >

Projektet bygger vidare på ett tidigare Nestorprojekt som presenteras i FoU-rapporten ”Hälsofrämjande hemtjänst – En studie av hemtjänstens möjligheter att främja äldres hälsa i det dagliga arbetet och i samarbete med primärvårdsrehab” (2021) >