1 september 2021

Läs vår nya rapport om implementering av IBIC!

Intresserad av IBIC och hur modellen implementeras i Sveriges kommuner? Eller intresserad av vad som främjar implementering och hållbart utvecklingsarbete? Då finns en ny rapport för dig!

Drygt hälften av landets kommuner har påbörjat en implementering av Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC). Men hur går implementeringsarbetet ute i kommunerna? I vilken mån används IBIC i praktiken? I vilken mån har modellen fått fäste i verksamheterna? Och vilka faktorer främjar en långsiktigt hållbar implementering?

I den här studien undersöks kommunernas arbete med att implementera IBIC. Syftet är att granska implementeringsarbetets upplägg, genomförande och resultat och synliggöra styrkor och brister i arbetet. Rapporten har ett genomgående hållbarhetsperspektiv, vilket innebär att intresset inte enbart riktas mot införandet och användandet av IBIC här och nu, utan också mot hur modellen förankras på djupet i verksamheterna så att nya arbetssätt kan tillvaratas långsiktigt och bli naturliga inslag i den ordinarie driften.

Del av pågående forskningsprojekt

Rapporten ingår i ett treårigt forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Nestor FoU-center och Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning. Projektet finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) inom ramen för programmet Tillämpad välfärdsforskning.

Rapportens titel: ”Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter – En kvantitativ studie av implementering och rutinisering av IBIC i socialtjänsten” (2021)

Författare: Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi/projektledare, Nestor FoU-center och anknuten till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning på Uppsala universitet

Läs/ladda ner rapporten här >