10 februari 2021

Fyra FoU:er söker forskningsmedel för gemensam studie om samverkan för att förebygga ohälsa bland äldre

Nestor ansöker nu om forskningsmedel tillsammans med FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrumför för att genomföra en studie om samverkan för äldres hälsa. Om studien blir verklighet kommer en rad aktörer att tas in i forskningsarbetet, t.ex. äldre personer, medarbetare inom vård- och omsorg och frivilligorganisationer.

Nestor har tillsammans med tre andra äldreinriktade FoU:er i Stockholm ansökt om medel hos Forte för att starta upp ett gemensamt forskningsprojekt som handlar om samverkan i och mellan organisationer för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor hemma (ordinärt boende). Om projektet beviljas medel kommer flera fallstudier genomföras, för att undersöka hur samverkan inom området förebyggande arbete ser ut och fungerar idag, vad som saknas eller behöver utvecklas. I slutänden är syftet att tillsammans med olika aktörer, som exempelvis äldre personer, medarbetare inom vård- och omsorg, representanter från frivilligorganisationer utveckla nya modeller för samverkan.

Eva Karlsson, projektledare på Nestor, som har varit med och skrivit ansökan, säger:
– Vi fyra FoU:er kommer att arbeta tillsammans med en rad olika aktörer i forskningsprocessen, till exempel äldre personer, personal, chefer, olika intresseorganisationer. Vi tror att det är viktigt att de som berörs av arbetet också är med och påverkar det, det är större chans att det blir rätt och kommer till nytta då. Vi har redan under tiden vi arbetat med ansökan haft kontakter med olika intressenter för att ringa in forskningsområdet, och varför förebyggandespåret är viktigt att studera och utveckla.

Ansökan är ett samarbete mellan Nestor, FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Projektet heter ”Samsas – Samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt”. Ansökan är inskickad till forskningsprogrammet ”Tillämpad välfärdsforskning” hos Forte, och är resultatet av ett planeringsbidrag som Forte tidigare beviljat.

Beslut från Forte om beviljade, eller inte beviljade, forskningsmedel inväntas i maj 2021.