8 juni 2021

”Samverkan kräver kunskap, tillit och praktiska förutsättningar.”

Deltagarna i ”Mötesplats för lokal samverkan” fick på vårens sista möte en föreläsning om betydelsen av tillit för att kunna skapa god samverkan. Här presenterades även ytterligare forskning om samverkan, där Mötesplatsen själv har varit studieobjekt.

Centralt för att utveckla samverkan i praktiken är kunskap, tillit och praktiska förutsättningar. Detta enligt aktionsforskning som presenterades av Leif Denti för deltagarna i Mötesplats för lokal samverkan i Södertälje-Salem-Nykvarn på vårens sista träff före sommaruppehållet. Leif Dent, innovationsforskare vid Göteborgs universitet, föreläste om vad som krävs för att driva och skapa samverkan – samverkan som han liknade vid att ”skapa handslag mellan organisationer” och att överbrygga organisatoriska mellanrum. Kunskap är viktigt – kunskap och kännedom om varandras verksamheter fungerar som byggstenar för kreativa lösningar för problemsituationer. Tillit är en form av socialt kapital människor emellan, vilket kan ses som ett smörjmedel som underlättar utbyten och samarbete. Allt mänskligt samarbete utgår enligt Denti från tillit. Samverkan kräver också praktiska förutsättningar, som tid, tid för att lära känna, utforska och arbeta fram gemensamma arbetssätt. Här gäller att gemensamt hitta och vara överens om problemområden, att ha en intresserad ledning och att skapa avtal om roller och ansvar. Problemlösning kräver förutom detta ett stort mått av idoghet och långsiktighet.

Forskning om Mötesplatsen
Ytterligare forskning på temat samverkan och nätverk presenterades, där ”Mötesplatsen för lokal samverkan” i Södertälje-Salem-Nykvarn varit forskningsobjekt. Det är en grupp Uppsalaforskare som under ett par år har studerat samverkan inom Mötesplatsgruppen. I en första delstudie har de kikat på måluppfyllelse, deltagande, konsensus, ledarskap och nytta i betydelsen ”få saker gjorda”, detta för att undersöka om Mötesplatsens arbete har varit nyttoinriktat eller om det har haft ett mer hållbarhetsinriktat förhållningssätt. Här framkommer att tillit och konsensus har skapats mellan Mötesplatsens deltagare genom gemensamt arbete med konkreta projekt. Studien lyfter också betydelsen av att Mötesplatsens externa ledning (Nestor) har varit drivande, vilket har varit viktigt och positivt för gruppens samverkansarbete. Men, säger forskarna, en starkt drivande extern aktör kan på längre sikt innebära risk för att nätverkets hållbarhet minskar. Forskningsresultaten bekräftade mycket av vad Mötesplatsens deltagare själva har upplevt, vilket lyftes i efterföljande diskussioner.

RELATERAT
Läs mer om ”Mötesplatser för lokal samverkan” >
Läs FoU-rapporten ”När samverkan ställs på sin spets” (2021) > 
Läs FoU-rapporten ”Mötesplats för lokal och regional samverkan” (2018) >
Läs nyhetsblänkare om forskningsmedlen från Vinnova 2018 >