Hälsofrämjande hemtjänst

I det här projektet har Nestor följt olika hemtjänstverksamheter i deras dagliga arbete, och även haft dialogmöten med rehabiliteringsenheter inom primärvården. Man har även undersökt vilka förutsättningar och möjligheter som funnits för att hemtjänstpersonalen skulle kunna arbeta hälsofrämjande gentemot omsorgstagarna.

Erfarenheterna i projektet har sammanställts i FoU-rapporten ”Hälsofrämjande hemtjänst – En studie av hemtjänstens möjligheter att främja äldres hälsa i det dagliga arbetet och i samarbete med primärvårdsrehab” som publicerades hösten 2021. Rapporten bygger på deltagande observationer inom hemtjänst och på gruppintervjuer med primärvårds-rehab. Läs/ladda ner FoU-rapporten >

Läs artikel om projektet (sep 2021) >

Bakgrund till projektet
Projektet genomfördes mot bakgrund av att socialtjänsten har i uppdrag att arbeta hälsofrämjande, i betydelsen att stötta äldre personers välbefinnande och meningsfullhet. I en tidigare studie från Nestor ”Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela?” framkommer att omsorgstagare i hemtjänsten inte ser hemtjänst som en självklar resurs när det gäller att främja hälsa.

Projektet är en avknoppning från Nestors tidigare projekt ”Hälsofrämjande vanor i ordinärt boende”.

Projektfakta

Ämne: Förebyggande & rehabiliterande arbete, Hemtjänst


Projektledare:

Karin Högstedt, Karin Johansson


Projekttid: 2019-2021
Status: Genomfört

Om du vill veta mer - kontakta oss