Hälsofrämjande hemtjänst

I det här projektet har Nestor följt olika hemtjänstverksamheter i deras dagliga arbete, och även haft dialogmöten med rehabiliteringsenheter inom primärvården. Projektet undersöker vilka förutsättningar och möjligheter som finns för att hemtjänstpersonalen ska kunna arbeta hälsofrämjande gentemot omsorgstagarna.

Erfarenheterna i projektet sammanställdes i rapporten ”Hälsofrämjande hemtjänst – En studie av hemtjänstens möjligheter att främja äldres hälsa i det dagliga arbetet och i samarbete med primärvårdsrehab”. Rapporten bygger på deltagande observationer inom hemtjänst och på gruppintervjuer med primärvårdsrehab. Den publicerades hösten 2021.

Läs rapporten >

Läs artikel om projektet (sep 2021) >

Bakgrund till projektet
Projektet genomfördes mot bakgrund av att socialtjänsten har i uppdrag att arbeta hälsofrämjande, i betydelsen att stötta äldre personers välbefinnande och meningsfullhet. I en tidigare studie från Nestor ”Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela?” framkommer att omsorgstagare i hemtjänsten inte ser hemtjänst som en självklar resurs när det gäller att främja hälsa.

Projektet är en avknoppning från Nestors tidigare projekt ”Hälsofrämjande vanor i ordinärt boende”.

 

Projektledarna (från vänster) Karin Högstedt och Karin Johansson

Projektfakta

Ämne: Förebyggande & rehabiliterande arbete, Hemtjänst


Projektledare:

Karin Högstedt, Karin Johansson


Projekttid: 2019-2021
Status: Genomfört

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna