Hälsofrämjande hemtjänst

I det här projektet har Nestor följt olika hemtjänstverksamheter i deras dagliga arbete, och även haft dialogmöten med rehabiliteringsenheter inom primärvården. Projektet undersöker vilka förutsättningar och möjligheter som finns för att hemtjänstpersonalen ska kunna arbeta hälsofrämjande gentemot omsorgstagarna.

Erfarenheterna i projektet kommer att sammanställas i en rapport som ges ut hösten 2021. Utöver rapporten ska även ett reflektionsmaterial tas fram, vilket är tänkt att fungera som som stöd för hemtjänstverksamheter som vill utveckla ett mer hälsofrämjande arbetssätt.

Projektet genomförs mot bakgrund av att socialtjänsten har i uppdrag att arbeta hälsofrämjande, i betydelsen att stötta äldre personers välbefinnande och meningsfullhet. I en tidigare studie från Nestor framkommer att omsorgstagare i hemtjänsten inte ser hemtjänst som en självklar resurs när det gäller att främja hälsa. Studien heter ”Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela?”.

Projektet är en avknoppning från projektet ”Hälsofrämjande vanor i ordinärt boende”.

Projektledarna (från vänster) Karin Högstedt och Karin Johansson

Projektfakta

Ämne: Förebyggande & rehabiliterande arbete, Hemtjänst


Projektledare:

Karin Högstedt, Karin Johansson


Projekttid: 2019-2021
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna