Hälsofrämjande hemtjänst

I det här projektet har Nestor följt olika hemtjänstverksamheter i deras dagliga arbete, och även haft dialogmöten med rehabiliteringsenheter inom primärvården. Projektet undersöker vilka förutsättningar och möjligheter som finns för att hemtjänstpersonalen ska kunna arbeta hälsofrämjande gentemot omsorgstagarna.

Utifrån erfarenheterna i projektet kommer ett reflektionsmaterial att tas fram. Det ska fungera som stöd för hemtjänstverksamheter som vill utveckla ett mer hälsofrämjande arbetssätt.

Projektet genomförs mot bakgrund av att socialtjänsten har i uppdrag att arbeta hälsofrämjande, i betydelsen att stötta äldre personers välbefinnande och meningsfullhet. I en studie från Nestor framkommer att omsorgstagare i hemtjänsten inte ser hemtjänst som en självklar resurs när det gäller att främja hälsa. Studien heter ”Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela?”.

Projektet har pågått sedan slutet av 2019 och är en avknoppning från projektet ”Hälsofrämjande vanor i ordinärt boende”.

Projektfakta

Ämne: Hemtjänst


Projektledare:

Karin Högstedt, Karin Johansson


Projekttid: 2019-2021
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna